Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Aktualności

Szkolenie dla partnerów KSOW

Utworzono: 31-01-17 06:40  |  Administrator

 

Zapraszamy na szkolenie  w dniu 3 lutego 2017 dotyczące realizacji operacji w roku 2017 przez Partnerów KSOW w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017. Szkolenie odbędzie się o godz. 10.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Sala Posiedzeń nr I (parter).

Więcej informacji:

http://wielkopolskie.ksow.pl/news/entry/8446-szkolenie-dla-partnerow-ksow-z-wojewodztwa-wi.html

 

Konkurs dla partnerów KSOW

Utworzono: 27-01-17 08:08  |  Administrator

 

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło konkurs  nr 1/2017  dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2017 r.  w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2016–2017.
Wnioski o wybór operacji należy składać w terminie od dnia 10 lutego do dnia 23 lutego 2017r.
Informacja o konkursie dostępna jest na stronach:
www.ksow.pl   oraz  http://wielkopolskie.ksow.pl/news/entry/8454-ogloszenie-o-konkursie-nr-12017-dla-partnerow.html

 

Lista operacji – gospodarka wodno-ściekowa

Utworzono: 26-01-17 12:08  |  Administrator

 

Informujemy, że 26 stycznia 2017 r. na podstawie § 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy. Zgodnie z § 11 ust. 9 ww. Rozporządzenia, pomoc może być przyznana na realizację operacji, która uzyskała co najmniej 12 punktów. W związku z powyższym na liście nie zamieszczono operacji, które w wyniku przeprowadzonej oceny uzyskały mniej niż 12 punktów. Na podstawie § 14 Rozporządzenia, kontroli administracyjnej podlegać będą wnioski w ilości ustalonej na podstawie sumy kwot wnioskowanej pomocy na realizację operacji objętych tymi wnioskami, mieszczącej się w wysokości  150% limitu środków przewidzianych na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW 2014-2020.

Limit środków dla województwa wielkopolskiego, określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW 2014-2020, wynosi 17 415 817 EUR. Przy ustaleniu wysokości dostępnych środków zastosowano kurs wymiany złotego do euro, wyznaczony przez Europejski Bank Centralny, obowiązujący 29 grudnia 2016 r. 1 EUR = 4,4141 zł. W związku z powyższym dalszej ocenie podlegać będą operacje znajdujące się do 77 miejsca na zatwierdzonej liście. Do pozostałych wnioskodawców skierowane zostaną pisma informujące o odmowie przyznania pomocy.

Kolejność na liście operacji została ustalona zgodnie z zapisami § 12 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. W przypadku wszystkich operacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności przysługiwania pomocy zdecydowała liczba mieszkańców obszaru objętego operacją, według danych GUS, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy mają operacje, które będą realizowane na obszarze o większej liczbie mieszkańców. Kolejność taka wynika z faktu, że operacje z taką samą ilością punktów dotyczą gospodarki wodno-ściekowej, lub wodnej, ściekowej oraz wodno-ściekowej, w związku z czym nie można było zastosować kryteriów różnicujących wymienionych w § 12 ust. 3 i 4. Operacje, które uzyskały taką samą liczbę punktów i będą realizowane na obszarze tej samej gminy, znalazły się na tej samej pozycji listy.

LISTA OPERACJI (pdf)

 

Wybór oferty w trybie konkurencyjnym

Utworzono: 23-01-17 11:10  |  Rafał Jańczak

 

Komunikat ARiMR dotyczący obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym:

Komunikat