Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Aktualności

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Utworzono: 24-11-16 12:49  |  Rafał Jańczak

 

Informacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego budowy, utrzymania i zabezpieczenia strony internetowej.

 

Zapytanie ofertowe

Utworzono: 26-10-16 08:10  |  Glanc Władysław

 

Dotyczy: Budowa, utrzymanie i zabezpieczenie nowej strony internetowej: „www.prow.umww.pl”, przeznaczonej dla okresu programowania 2014-2020.

Zapytanie ofertowe nr DOW-IV.042.33.2016
Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego wraz z wykazem wykonanych usług;
Załącznik nr 2 - Wzór umowy;

 

Zakończono szkolenia z "Gospodarki wodno-ściekowej"

Utworzono: 25-10-16 13:29  |  Glanc Władysław

 

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego naborem wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadził cykl szkoleń poświęconych tej tematyce, dedykowany lokalnym samorządom. W czterech szkoleniach zorganizowanych w Czarnkowie, Koninie, Kaliszu i Poznaniu udział wzięło ponad 320 osób. Tak duże zainteresowanie ogłoszonym naborem wniosków prognozuje dużą ilość wniosków o przyznanie pomocy, która zostanie złożona w UMWW. Wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” będzie można składać od 2 do 16 listopada 2016 roku.


Zdj. A. Kapuściński

 

Informacja w sprawie kryterium regionalnego – gospodarka wodno-ściekowa

Utworzono: 24-10-16 05:24  |  Glanc Władysław

 

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi warunków, jakie powinna spełnić operacja, aby uzyskać punkty w ramach kryterium regionalnego dotyczącego budowy, przebudowy lub wyposażenia budynków technicznych obsługujących sieć wodociągową lub sieć kanalizacyjną informujemy, iż punkty za ww. kryterium będą przyznawane, jeżeli planowany zakres operacji dotyczył będzie budowy, przebudowy lub wyposażenia budynków, zgodnie z definicją podaną w art. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:
Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,  wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.