Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Aktualności

Złożone wnioski – Gospodarka wodno-ściekowa

Utworzono: 09-12-16 09:29  |  Rafał Jańczak

 

Informujemy, że w ramach przeprowadzonego w dniach 2-16 listopada 2016 r. naboru wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wpłynęło 157 wniosków na łączną kwotę 212 645 734 zł.

 

Ocena wniosków – operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Utworzono: 08-12-16 07:49  |  Rafał Jańczak

Zgodnie z § 11 ust. 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, jeżeli wyrażony w % iloraz liczby ludności korzystającej z sieci wodociągowej znajdującej się na obszarze, o którym mowa w § 4 pkt 4, na którym jest planowana realizacja operacji, i liczby mieszkańców na tym obszarze, według danych GUS dostępnych na dzień rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy w przypadku operacji w zakresie gospodarki wodnej, wynosi:

  1. a) nie więcej niż 50% - operacja otrzymuje 6 punktów,
  2. b) powyżej 50% i nie więcej niż 75% - 4 punkty,
  3. c) powyżej 75% i nie więcej niż 90% - 2 punkty.

Z powyższego kryterium oraz analogicznie z dwóch kolejnych kryteriów wymienionych w § 11 ust. 4 pkt 5-6 ww. rozporządzenia wynika, że wskaźniki powinny być obliczone na podstawie danych dostępnych na dzień rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi umieściło na swojej stronie internetowej wskaźniki, jednak w dniu 11 października 2016r. Bank Danych Lokalnych opublikował nowe dane na temat liczby ludności korzystającej z sieci wodociągowej na rok 2015, natomiast 17 października 2016r. dane na temat liczby ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej na rok 2015. Zaktualizowane dane zostaną uwzględnione podczas oceny wniosków złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w terminie 2-16 listopada 2016r.

Z informacji przekazanych przez MRiRW wynika, że GUS planuje dokonać jeszcze w tym roku aktualizacji danych z powodu potrzeby korekty błędnie wyliczonych wskaźników dla kilku gmin. W związku z tym, że Ministerstwo oraz Samorządy Województw nie otrzymują od GUS informacji w momencie publikacji aktualizacji oraz ze względu na fakt, że dane dotyczące liczby ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz dane dotyczące liczby mieszkańców są dostępne na stronie internetowej BDL, Ministerstwo nie będzie umieszczać na stronie internetowej tabel ze wskaźnikami zwodociągowania i skanalizowania dla nowych danych.

 

 

Generator wniosków

Utworzono: 05-12-16 07:45  |  Rafał Jańczak

 

Uprzejmie informujemy, że ARiMR zakończyła pracę nad Generatorami Wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Poniżej znajduje się link do Generatora wniosków dla:
- Operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
- Operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Utworzono: 24-11-16 12:49  |  Rafał Jańczak

 

Informacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego budowy, utrzymania i zabezpieczenia strony internetowej.