Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Aktualności

Leader szansą zrównoważonego rozwoju Wielkopolski

Utworzono: 15-03-11 14:29  |  przemyslaw.mieloch

W dniach  3-4 marca 2011 r. w Rokosowie odbyła się konferencja pt: „Leader szansą zrównoważonego rozwoju Wielkopolski”, której organizatorem był Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W konferencji wzięło udział ok. 80 osób, w tym przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako Instytucji Zarządzającej Programem oraz  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tj. Agencji Płatniczej, a także osoby reprezentujące Lokalne Grupy Działania z Wielkopolski.
Celem konferencji było podsumowanie bieżącego stanu wdrażania Osi 4 Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013  w Województwie Wielkopolskim oraz szczegółowe omówienie praktycznych aspektów związanych z jej wdrażaniem.
W programie konferencji znalazły się następujące zagadnienia: zasady weryfikacji wniosków  o przyznanie pomocy i wniosków o płatność, organizacja i zasady realizacji procesu kontroli na miejscu w ramach działania Funkcjonowanie LGD, prezentacja najczęściej występujących błędów we wnioskach zarówno o przyznanie pomocy jak i wnioskach o płatność. Ponadto, podczas konferencji Lokalna Grupa Działania KOLD oraz Lokalna Grupa Działania Puszcza Notecka przedstawiły swoje dotychczasowe osiągnięcia w ramach realizacji Osi 4 Leader. Ważnym tematem w panelu merytorycznym była również realizacja Osi 4 Programu Operacyjnego Ryby,  Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na rok 2011 oraz możliwości pozyskiwania przez organizacje pozarządowe środków z innych źródeł.
Przedstawiamy prezentacje z panelu merytorycznego podczas obu dni konferencji - prezentacje.

 

Finansowanie VAT w Działaniu 125

Utworzono: 22-02-11 10:44  |  przemyslaw.mieloch

Informacja w sprawie sfinansowania aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT w operacjach realizowanych w ramach Działania 125 - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa.

Dokument [plik *.pdf  166kB]

 

Sankcje i wykluczenia - Funkcjonowanie LGD

Utworzono: 14-02-11 14:45  |  przemyslaw.mieloch

Stosowanie sankcji i wykluczeń w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"


W związku z wejściem w życie w dniu 29.01.2011 r. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 /Dz.U.L25 z 28.01.2011 r., str. 8/ ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, informujemy, co następuje.
Powyższe rozporządzenie stosuje się od dnia 01.01.2011 r.
W świetle nowego Rrozporządzenia, przepisy w zakresie dotyczącym sankcji zmniejszeń i wykluczeń,  o których mowa w art. 30, mają zastosowanie do wsparcia udzielonego w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Oznacza to, że zgodnie z przepisami art. 34 ust. 1 ww. Rozporządzenia 65/2011, w odniesieniu do wniosków o płatność składanych po 01.01.2011 r. w ramach działania 431, stosuje się sankcje zmniejszeń i wykluczeń.
Przytoczone rozporządzenie zastępuje i uchyla dotychczas obowiązujące Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1975/2006 z dn. 07.12.2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli oraz zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.
Jednocześnie informujemy, iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, iż do końca lutego br. przekazany zostanie do stosowania nowy formularz wniosku o płatność, wraz z instrukcją, na którym należy składać aplikacje w ramach umowy na lata 2011 - 2015.
 

Mini poradnik – wnioski o płatność „małe projekty”

Utworzono: 09-02-11 13:40  |  przemyslaw.mieloch

Informujemy, iż w zakładce „Wnioski PROW”, „Oś IV Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „wnioski o płatność dla działania „małe projekty” - został zamieszczony Mini poradnik dotyczący zasad sporządzania wniosków o płatność dla „małych projektów”, który ma na celu ułatwienie rozliczania przyznanej pomocy. Mini Poradnik został przygotowany przez Pracowników Oddziału Autoryzacji Wniosków o Płatność Osi 4 Leader na podstawie dotychczasowych doświadczeń i zawiera elementy, z którymi Beneficjenci najczęściej mają problemy.

Pobierz (plik *.pdf  186 kB)