Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Aktualności

Nabór "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi"

Utworzono: 09-09-10 08:57  |  Rafał Jańczak

Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla Działania: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem   i  dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa
schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Termin składania wniosków:  27.09.2010 r. – 22.10.2010 r.
Miejsce składania wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Szyperska 14 w Kancelarii (parter),
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.
Tryb: wnioski należy składać bezpośrednio we wskazanym wyżej miejscu, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Urzędu

Szczegółowe informacje wraz z formularzem wniosku znajdują się na stronie internetowej Urzędu     www.umww.pl,  www.prow.umww.pl
Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer telefonu:
Sekretariat – 785 017 327

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej

 

"Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" - zmiana rozporządzenia

Utworzono: 26-07-10 12:12  |  Rafał Jańczak Informujemy, iż w dniu 16 lipca 2010r. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. - plik do pobrania

 

Nowa instrukcja wypełniania wniosku o płatność dla działania 'Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

Utworzono: 26-07-10 10:09  |  Rafał Jańczak

Nowa Instrukcja wypełniania wniosku o płatność dla działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów wersja PROW_413_MP/3/z z 21.07.2010r.


W związku z pytaniami dotyczącymi zasad dokumentowania możliwości zaliczenia podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, wprowadzono zmiany do Instrukcji wypełniania wniosku o płatność dla działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów. Nową instrukcję, w wersji 3z obowiązującą od 21 lipca 2010 r. można pobrać z naszej strony w zakładce Wnioski PROW.
Zmiany w instrukcji wiążą się z uzupełnieniem brakującej informacji na temat składania przez Beneficjenta będącego osobą fizyczną załącznika: Interpretacja indywidualna wydana przez organ upoważniony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (w przypadku, gdy Beneficjent złożył do wniosku o przyznanie pomocy oświadczenie o kwalifikowalności VAT oraz wykazał w kosztach kwalifikowalnych podatek VAT). Doprecyzowanie instrukcji polega na dodaniu następującej informacji:
" W przypadku Beneficjenta będącego osobą fizyczną, który nie prowadzi działalności gospodarczej, a ubiega się o zaliczenie podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych operacji - ww. załącznik nie jest wymagany.
Podczas weryfikacji wniosku o płatność sprawdzeniu będzie podlegać, czy Beneficjent (osoba fizyczna) prowadzi działalność gospodarczą, tj. czy znajduje się w wykazie podmiotów posiadających REGON (na stronie internetowej www.stat.gov.pl ). Jeśli byłyby w tym zakresie dalsze wątpliwości, np. Beneficjent będzie figurował w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), gdyż prowadził wcześniej działalność gospodarczą, jeśli będzie chciał zaliczyć VAT do kosztów kwalifikowalnych - będzie on zobowiązany przedstawić zaświadczenie z Urzędu Gminy (zgodnie z miejscem gdzie Beneficjent zamieszkuje z zamiarem stałego pobytu), że w okresie za jaki są wystawione faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej związane z realizacją operacji - nie prowadził działalności gospodarczej. Opisany powyżej sposób postępowania pozwoli na zaliczenie VAT do kosztów kwalifikowalnych, przy założeniu, że spełnione będą pozostałe kryteria dostępu do pomocy."
Ponadto poprawiono opis wypełniania formularza wniosku o płatność w następującym zakresie:
1. Opis pola 17 - poprzez dodanie informacji, że kwota pomocy nie może przekroczyć 70% kwoty kosztów kwalifikowalnych - wraz z opisem własnego wyliczania kwoty pomocy,
2. Opis części V - poprzez dodanie informacji o konieczności dopisania wartości pracy własnej,
3. Opis załącznika nr 10 - poprzez dodanie informacji, że załącznik nie jest wymagany w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Dodatkowo, doprecyzowaniu uległy zapisy o obowiązku prowadzenia odrębnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji.

 

Informacja dla wnioskodawców działania 413 i 421

Utworzono: 12-07-10 12:23  |  Rafał Jańczak

Wszyscy Wnioskodawcy, którzy składali wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania:
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla "małych projektów",
421 Wdrażanie projektów współpracy od 10 maja 2010 roku, są zobowiązani w ramach
I uzupełnień/wyjaśnień dokonać poprawy formularza wniosku, tj. złożyć wniosek o przyznanie pomocy na nowym formularzu, w którym umożliwiono ubieganie się o zaliczkę.
Konieczność ta wynika z faktu wejścia w życie w dniu 10 maja 2010 roku ustawy z dnia
12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu UE
przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz.U. Nr 57, poz. 351)