Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Aktualności

Ważna informacja dla powodzian - beneficjentów

Utworzono: 31-05-10 07:48  |  Rafał Jańczak

W konsekwencji zniszczeń gospodarstw i przedsiębiorstw należących do Beneficjentów SPO „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” oraz PROW 2007-2013, powstałych w wyniku powodzi, jakie nawiedziły terytorium RP, dla wielu Beneficjentów niemożliwym może okazać się wypełnienie zobowiązań wynikających z przyznanej w ramach wymienionych programów pomocy.

W przypadku niewykonania co najmniej jednego z zobowiązań, z powodu zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej, określonych w załączniku nr 9 do Uzupełnienia Programu, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (Dz. U. Nr 207, poz. 2117 z póżn. zm.), Beneficjent SPO „Restrukturyzacja…” może zostać całkowicie lub częściowo zwolniony z wykonywania tego zobowiązania lub może ulec zmianie termin jego wykonania. O zwolnienie z wykonania co najmniej jednego ze zobowiązań, Beneficjent występuje z pisemnym wnioskiem w terminie 30 dni roboczych od dnia zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub od dnia, w którym istnieje możliwość złożenia takiego wniosku.

W przypadku niewykonania niektórych zobowiązań z powodu zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, określonych w art. 47 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich (EFRROW), od beneficjenta PROW 2007-2013 może nie być wymagany częściowy lub pełny zwrot otrzymanej pomocy. Przypadki siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności są zgłaszane przez beneficjenta lub przez upoważnioną przez niego osobę na piśmie właściwemu organowi, wraz z odpowiednimi dowodami wystarczającymi dla właściwych organów, w ciągu 10 dni roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności.

Niezależnie od powyższego, MRiRW informuje, iż tryb przyznawania i wypłaty pomocy dla wnioskodawców składających uzupełnienia do wniosków o pomoc i wniosków o płatność w terminach późniejszych niż wynikające z przepisów prawa bez stosowania sankcji nieprzyznania pomocy/odmowy wypłaty pomocy, został określony w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi w ramach działań: „ Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych”.

Czytaj więcej...

 

Nowe formularze wniosków o płatność

Utworzono: 12-05-10 08:07  |  Rafał Jańczak

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich informuje, że zgodnie z art. 24, ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała nowe formularze wniosków o płatność.

Zmianie ulegają formularze wniosków o płatność dla następujących działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

1.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,
2.Odnowa i rozwój wsi,
3.Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi,
4.Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja,
5.Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów,
6.Wdrażanie projektów współpracy.
Jednocześnie informujemy, że zaktualizowane formularze wniosków o płatność obowiązywać będą od dnia 17 maja 2010 r.

Wnioski wraz instrukcją wypełniania są udostępnione na stronie internetowej w zakładce Wnioski PROW

Beneficjentów, którzy składają wnioski o płatność przed dniem 17 maja 2010 r. obowiązują dotychczasowe formularze wniosków.

 

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy

Utworzono: 05-05-10 10:42  |  Glanc Władysław

Ogłoszenie kryterium regionalnego oraz naboru wniosków o przyznanie pomocy
dla działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.


Termin składania wniosków: 25.05.2010 r. – 30.06.2010 r.


Miejsce składania wniosków
: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Kościuszki 95 pokój numer 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Tryb: wnioski należy składać bezpośrednio we wskazanym wyżej miejscu, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Programu: www.prow.umww.pl

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął kryterium regionalne dla działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” realizowanego   w ramach Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z którym operacja otrzymuje:
2 punkty, jeśli zostanie przeprowadzona w miejscowości lub miejscowościach do 1000 mieszkańców,
- 1 punkt, jeśli zostanie przeprowadzona w miejscowości lub miejscowościach od 1001 do 2000 mieszkańców,
- 0 punktów, jeśli zostanie przeprowadzona w miejscowości lub miejscowościach powyżej 2000 mieszkańców.
Kryterium powyższe wyliczane jest na podstawie danych z ewidencji ludności prowadzonej we właściwym Urzędzie Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r.


Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer telefonu:
Sekretariat – 061 854 17 88

Czytaj więcej...

 

Sprostowanie do ogłoszenia naborów LGD Kraina Trzech Rzek nr 1/2010

Utworzono: 13-04-10 16:06  |  Glanc Władysław

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
UPRZEJMIE INFORMUJE,

że w ogłoszeniu dotyczącym naboru wniosków składanych poprzez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Kraina Trzech Rzek” nr 1/2010, oś 4 LEADER działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na: operacje, które  odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” podano niewłaściwy termin składania wniosków.

Właściwy termin składania wniosków to:

 12 kwietnia – 26 kwietnia 2010r.

Za zaistniałą sytuację i związane z tym utrudnienia - bardzo przepraszam.