Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Aktualności

PROW rozwija wielkopolską wieś

Utworzono: 02-04-09 15:49  | 

53 854 716 euro, czyli ponad 236 mln zł jest przeznaczonych dla Województwa Wielkopolskiego w pierwszym naborze Działania 3.2 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 - poinformował Leszek Wojtasiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, podczas konferencji prasowej, która odbyła się 2 kwietnia 2009 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Celem działania jest poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, które warunkują rozwój społeczno-gospodarczy. Realizacja tych zadań przyczyni się to do poprawy warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Wsparcie  udzielane będzie na realizację projektów w zakresie:
- gospodarki wodno-ściekowej w szczególności zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, w tym tworzenie systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej;
- tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych;
- wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy.

Beneficjentami mogą stać się gminy, jednoosobowe spółki gminy oraz gminne zakłady budżetowe. Zakres pomocy obejmuje koszty inwestycyjne, w szczególności: zakup materiałów i wykonanie prac budowlano – montażowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Nabór wniosków przeprowadzony będzie w terminie 21.04. - 18.06. 2009 roku.

Pomoc może być przyznana na projekt realizowany miejscowości należącej do: gminy wiejskiej, lub gminy miejsko-wiejskiej, poza miastami liczącymi powyżej 5 tys. mieszkańców lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. Projekt  musi spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tego projektu.

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej gminie, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć:
- 4 000 000 zł – na projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej;
- 200 000 zł – na projekty w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu   odpadów komunalnych;
- 3 000 000 zł - na projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Poziom pomocy z EFRROW wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu pochodzi ze środków własnych.

Na podstawie przeprowadzonego sondażu w województwie wielkopolskim zainteresowanie działaniem zgłosiło ok. 150  podmiotów uprawnionych do korzystania z pomocy.

W marcu tego roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia procedury obsługi dotyczącej wniosku o płatność dla działania 3.2 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Procedura została przyjęta zgodnie z zapisami umowy zawartej 29 stycznia 2009 roku pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, działającą jako „Agencja Płatnicza”, a Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Podczas spotkania Wicemarszałek Leszek Wojtasiak poinformował również o zakończonym właśnie naborze wniosków do innego działania PROW „Odnowa i rozwój wsi”. W Wielkopolsce złożono 276 aplikacji. Samorządy gminne złożyły 185 wniosków, jednostki kultury 56, parafie 25 a organizacje pożytku publicznego – 10 wniosków.

Limit środków przeznaczony na przyznanie pomocy finansowej dla województwa wielkopolskiego w tym działaniu wynosi 21 578 628 euro, czyli ok. 94 mln złotych.

Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich.

Pomoc finansowa będzie udzielona aplikującym podmiotom m.in. na inwestycje z zakresu budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne a także służące propagowaniu dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich. Dofinansowane będą również zadania z zakresu kształtowania obszaru przestrzeni publicznej.

Czytaj więcej...

 

Interpretacja MRiRW w sprawie działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Utworzono: 09-02-09 08:43  | 

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DZ. U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634 i Nr 214, poz. 1349) oraz par. 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań instytucji zarządzającej wykonywanych przez niektóre podmioty jako zadania delegowane oraz sposobu ich wykonywania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. Nr 150, poz. 1067 z późn. zm.), jak również par. 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. Nr 60 poz. 373), pragnę uprzejmie poinformować, iż właściwy organ samorządu województwa ogłasza odrębne nabory wniosków o przyznanie pomocy na każdy z zakresów ww. działania. W związku z powyższym, powinny ukazać się trzy odrębne ogłoszenia dotyczące naboru wniosków na realizację operacji dotyczących:
1) gospodarki wodno-ściekowej,
2) tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych,
3) wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.
Powyższe rozwiązanie wynika również z uzgodnień przyjętych podczas posiedzenia Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w dniach 8-9 maja 2008 r. W protokole z ww. posiedzenia odnotowano, iż na podstawie § 7. ust 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy w jednym naborze. Intencją wprowadzenia przepisu było, aby wnioskodawca składał jeden wniosek o przyznanie pomocy, w którym zawarte zostaną trzy zakresy. W związku z powyższym opracowany został jeden wniosek o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego działania uwzględniający podział na trzy zakresy oraz podział na poszczególne typy w zakresach.
W trakcie ww. posiedzenia Zespołu, ustalono również, iż właściwy organ samorządu województwa może ogłosić nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" na dany zakres. Wówczas wnioskodawca będzie wypełniał tylko pozycje we wniosku dotyczące wskazanego zakresu.
 

Wniosek o wpis do ewidencji ARiMR

Utworzono: 05-05-08 10:52  | 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, iż podmioty starające się o pomoc finansową w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 powinny złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów. W myśl ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2004 r.) oraz zmieniającej ją ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 7 marca 2007 r. (Dz. U. z dnia 11 kwietnia 2007 r.) producent podlega wpisowi do ewidencji producentów na podstawie wniosku złożonego do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Wnioski o wpis do ewidencji producentów dostępne są w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz na stronie internetowej http://www.arimr.gov.pl  - Wniosek

 

Jak sfinansować utworzenie Lokalnej Grupy Działania lub opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju?

Utworzono: 22-04-08 14:32  | 

Lokalne Grupy Działania mogą liczyć na dofinansowanie projektów pozwalających im rozpocząć działalność oraz pokrywających koszty opracowania Lokalnych Strategii Rozwoju.
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłosił konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI, Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy Lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich obejmujących:
- projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej),
- wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym, rozwój dialogu, partnerstwa publiczno–społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.

Czytaj więcej...