Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Aktualności

Publikacja najczęściej zadawanych pytań oraz odpowiedzi i interpretacji

Utworzono: 29-09-16 05:40  |  Glanc Władysław

 

Szanowni Państwo,
Na stronie internetowej, ARiMR (zakładka FAQ) rozpoczęła publikację najczęściej zadawanych pytań oraz odpowiedzi i interpretacji, jakich udzielono zarówno potencjalnym  podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy jak i podmiotom wdrażającym poszczególne działania/poddziałania/typy operacji w ramach PROW 2014-2020.
Poniżej link do strony www:
http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.html

Ze względu na ogłaszane obecnie nabory wniosków na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w pierwszej kolejności zamieszczono materiał dotyczący tej problematyki.
W dalszej etapie będą sukcesywnie publikowane kwestie związane z pozostałymi działaniami/poddziałaniami.

 

Wskaźniki dla zakresu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Utworzono: 27-09-16 07:44  |  Glanc Władysław

 

Szanowni Państwo,
Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały zamieszczono wskaźniki zwodociągowania i skanalizowania gmin sporządzone według danych GUS na koniec 2014r., na podstawie których będą przyznawane punkty planowanym operacjom z zakresu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Link: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Instrumenty-wsparcia-PROW-2014-2020/Podstawowe-uslugi-i-odnowa-wsi-na-obszarach-wiejskich/Gospodarka-wodno-sciekowa

 

„Komunikat: BGK uruchomił pożyczki dla samorządów i lokalnych grup działania”

Utworzono: 20-09-16 08:05  |  Administrator

 

Komunikat: BGK uruchomił pożyczki dla samorządów i lokalnych grup działania

 

Załączniki:
Pobierz plik (Komunikat.pdf)Komunikat[ ]73 kB
 

Komunikat dla Beneficjentów operacji typu „Budowa lub modernizacji dróg lokalnych”

Utworzono: 05-09-16 11:19  |  Glanc Władysław

 

w sprawie obowiązkowego dostarczania Interpretacji przepisów prawa podatkowego (tzw. interpretacji indywidualnej) wraz z wnioskiem o płatność


Informujemy, iż każdy *  z Beneficjentów operacji typu „Budowa lub modernizacji dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, jest zobowiązany do dostarczenia wraz z wnioskiem o płatność Interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej).
W celu uzyskania interpretacji indywidualnej w sprawie braku możliwości odzyskania VAT należy wystąpić do organu upoważnionego przez Ministra Finansów (dyrektora właściwej izby skarbowej) z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej na formularzu ORD-IN (art. 14b §7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ordynacji podatkowej [Dz. U. z 2015r. poz. 613
z późn. zm.]).  
Biorąc pod uwagę, że czas oczekiwania na uzyskanie ww. dokumentu może być znaczący, proponuje się złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej z odpowiednim wyprzedzeniem.
Jeżeli interpretacja indywidualna została złożona na etapie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy, nie należy jej załączać do wniosku o płatność.

  * dotyczy również operacji, w których do wniosku o przyznanie pomocy nie zostało złożone oświadczenie o kwalifikowalności VAT oraz wartość kosztów VAT była równa 0.