Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Aktualności

Ogłoszenie wyników z postępowania ofertowego

Utworzono: 24-10-17 07:50  |  majas.joanna

Zapytanie ofertowe – informacja o wyborze wykonawcy na budowę strony internetowej www.dprow.umww.pl który spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę znajduje się w załączniku.

wynik oceny z postępowania ofertowego

 

Lista operacji - Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

Utworzono: 11-10-17 09:25  |  majas.joanna

Informujemy, że 11 października 2017 r. na podstawie § 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w  tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, uchwałą nr 4360/2017 Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy, dla naboru przeprowadzonego w terminie od 14 do 28 kwietnia 2017 r.

Limit środków dla województwa wielkopolskiego, określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW 2014-2020, wynosi 5 256 540 EUR. Wszystkie operacje znajdujące się na zatwierdzonej liście mieszczą się w tym limicie.

załącznik do uchwały

 

Zapytanie ofertowe

Utworzono: 10-10-17 13:15  |  majas.joanna


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert w nawiązaniu do Zapytania Ofertowego dotyczącego zamówienia na budowę strony internetowej www.dprow.umww.pl.
Treść oraz szczegóły zapytania dostępne są w poniższych załącznikach.

Uprzejmie informujemy, iż ogłoszenie zostało również zamieszczone na stronie www.portalogloszen.arimr.gov.pl (nr ogłoszenia: 64/10/10/2017)

- zapytanie ofertowe

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- formularz ofertowy

 

Umowy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” podpisane

Utworzono: 06-07-17 06:51  |  majas.joanna

 

W dniach 20-26 czerwca 2017 r. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podpisał umowy z beneficjentami poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Umowy zawarte zostały w gminach i powiatach objętych wsparciem w ramach PROW. Dostępny limit dla województwa wielkopolskiego pozwolił na podpisanie 55 umów. Pozostali wnioskodawcy, których operacje znajdują się na zaktualizowanej i zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dnia 9 maja 2017 r. liście, będą oczekiwać na zwolnienie się środków.