Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji – Stoczek, Gajówka Wschodnia – Etap I (woj. mazowieckie)

Szczegóły
Utworzono: piątek, 11, grudzień 2009 00:00
Glanc Władysław

Informacje o projekcie

Tytuł projektu
 

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji – Stoczek, Gajówka Wschodnia – Etap I – Gmina Stoczek

Program operacyjny / Inicjatywa wspólnotowa 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006

Numer i nazwa działania
 

Działanie 1.2. Infrastruktura Ochrony Środowiska

Strona WWW projektu
 
Rozpoczęcie projektu
 
Zakończenie projektu 
Budżet projektuCałkowita wartość projektu 7 507 755,02 zł z dofinansowaniem w kwocie 4 904 013,26 zł ze środków unijnych

 


Informacje dodatkowe

Cel projektu
Głównym celem projektu była likwidacja barier wzrostu gospodarczego gminy Stoczek oraz poprawa stanu infrastruktury technicznej w gminie.
Działania realizowane w ramach projektu
 

 

W ramach przedsięwzięcia wybudowano oczyszczalnię ścieków dla miejscowości Stoczek i Gajówka Wschodnia, o średniej dobowej przepustowości 200 m3/d. Ponadto wybudowano sieć kanalizacyjną oraz trzy przepompownie. Inwestycja obejmowała również przebudowę dwóch dróg gminnych, prowadzących do oczyszczalni.

 

 Pomysłowość, wzorcowość i innowacyjność
 
Funkcjonalność i poziom wykorzystania

Wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 24,09 km, 3 przepompownie ścieków, 1 oczyszczalnię ścieków. Z kanalizacji korzysta 1500 osób. Liczba budynków/gospodarstw domowych obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków wynosi 353 natomiast stosunek ilości budynków podłączonych do kanalizacji do wszystkich budynków w gminie wynosi 25,12%. Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej to 1 384,72 ha. Ilość oczyszczonych ścieków na dobę 150 m3. Wskaźniki te są dużym osiągnięciem gdyż na początku realizacji projektu były zerowe, na terenie Gminy Stoczek nie istniał w ogóle system kanalizacji zbiorczej.

 
artnerstwo przy realizacji

Partnerstwo: Gmina Stoczek

 
Zasięg  

Projekt o zasięgu głównie lokalnym

Użyteczność i dostępność dla osób niepełnosprawnych  

Realizacja projektu wpłynęła zdecydowanie na polepszenie warunków życia osób niepełnosprawnych na terenie gminy

Wpływ na rozwój gospodarczy
 

Realizacja przedsięwzięcia znacznie polepszyła stan infrastruktury technicznej w Gminie Stoczek. W czasie realizacji projektu wzrosło zatrudnienie, ponieważ wykonawca potrzebował pracowników przy budowie oczyszczalni i kanalizacji. Gmina jest znacznie bardziej atrakcyjna zarówno dla nowych mieszkańców jak i potencjalnych inwestorów. Ponadto realizacja projektu pozwoliła na lepsze wykorzystanie atutów Gminy Stoczek, do których należą bardzo dobry stan środowiska przyrodniczego, Nadbużański Park Krajobrazowy. Gmina ma też dobre warunki do rozwoju turystyki i agroturystyki.

Drukuj