Adaptacja dziedzictwa kulturalno-historycznego dla rozwoju turystyki w Pagegiai, Iławie oraz ....

Szczegóły
Utworzono: piątek, 11, grudzień 2009 00:00
Glanc Władysław

Informacje o projekcie

Tytuł projektu
Adaptacja dziedzictwa kulturalno-historycznego dla rozwoju turystyki w Pagegiai, Iławie oraz regionie przygranicznym Sovetsk (woj. warmińsko-mazurskie)
Program operacyjny / Inicjatywa wspólnotowa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego INTERREG IIIa
Numer i nazwa działania
Działanie 1.4. Rozwój turystyki i infrastruktury turystycznej przyczyniający się do rozwoju obszaru przygranicznego, jak również zachowania obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu transgranicznym
Strona WWW projektu
 
Rozpoczęcie projektu
 
Zakończenie projektu 
Budżet projektuWartość projektu zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym 642 090 euro z dofinansowaniem w kwocie 481 568 euro ze środków unijnych

 


Informacje dodatkowe

Cel projektu
Celem projektu było pobudzenie rozwoju turystyki, jako jednego z czynników umocnienia gospodarki regionów: Pagegiai (Litwa) i Gminy Iława (Polska), wykorzystując odtworzone obiekty dziedzictwa kulturowego. 
 Działania realizowane w ramach projektu

W ramach projektu wykonano przebudowę budynku, w którym żył i tworzył Emil von Behring - laureat pierwszej Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny. budynek ten mieści się we wsi Ławice i obecnie służy jako szkoła podstawowa. W budynku przebudowane zostały pomieszczenia szkolne, wydzielone zostało duże pomieszczenie przeznaczone na Izbę Pamięci Noblisty oraz miejsce na bibliotekę. Wydzielono również pokoje dla gości odwiedzających. Ponadto wykonano remont elewacji i zagospodarowano teren wokół budynku. 

Efektywnie działa Fundacja im. Emila von Behringa, powołana z inicjatywy Wójta Gminy. Kultywuje ona pamięć o Nobliście organizując każdego roku "Festyny Behringowskie" oraz prowadzi działalność stypendialną dla utalentowanych uczniów w gminie. 

 Pomysłowość, wzorcowość i innowacyjność
 
Funkcjonalność i poziom wykorzystania
Przedsięwzięcie wpłynęło pozytywnie na rozwój wsi Ławice o czym świadczy m.in. fakt, że po jego realizacji mieszkańcy wykonali dużo prac na terenie wsi, poprawiając jej atrakcyjność. Między innymi wyremonowana została świetlica wiejska w pobliżu szkoły, odnowiono przystanek PKS, wykonano kosze na śmieci , a także odremontowano przydrożne kapliczki wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich. 
Partnerstwo przy realizacji
Administracja Samorządu Pagegiai (Litwa), Gmina Iława (Polska)
Zasięg Projekt o zasięgu transgranicznym realizowany na terenie Polski i Litwy
Użyteczność i dostępność dla osób niepełnosprawnych Obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach projektu zostało zakupione urządzenie dla niepełnosprawnych - transporter schodowy VIMEC typu TO9
Wpływ na rozwój gospodarczy
Zrealizowany projekt przyczynił się do poprawy wizerunku wsi, w 2008 roku Ławice zdobyły I nagrodę w Wojewódzkim Konkursie "Czysta i piękna zagroda - estetyczna wieś". Ponadto realizacja przedsięwzięcia uaktywniła mieszkańców. Powstało między innymi Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gospodarczego i Kulturalnego Ławic. 

 

Drukuj