Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Zamówienia publiczne

 

Beneficjenci Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zobowiązani są do spełnienia warunków określonych w Programie, przepisach ustawy, rozporządzenia oraz realizacji operacji zgodnie z postanowieniami umowy z Samorządem Województwa, w tym do ponoszenia wszystkich kosztów kwalifikowalnych z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, a w przypadku gdy przepisy Pzp nie będą miały zastosowania, a wartość danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza 20 000 złotych netto, przeprowadzenia postępowania ofertowego i ponoszenia wszystkich kosztów kwalifikowanych zgodnie z zasadami konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020, określonymi w umowie o przyznaniu pomocy.