Lokalne Grupy Działania

Szczegóły
Utworzono: środa, 27, kwiecień 2016 07:07
Glanc Władysław

 

     LEADER to rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS), wspierany ze środków EFRROW. LEADER może być realizowany na obszarach wiejskich, przez które (odmiennie niż jest to określone we wspólnych definicjach dla niniejszego programu) rozumieć należy obszar całego kraju, z wyłączeniem obszaru miast o liczbie mieszkańców większej niż 20 000. Jedna LSR będzie realizowana na obszarze zamieszkanym przez minimum 30 000 mieszkańców z obszarów wiejskich i maksimum 150 000 mieszkańców oraz obejmować będzie obszar przynajmniej 2 gmin, których obszary stanowią (bądź zawierają) obszary wiejskie.

     Wybór LSR do ich realizacji przez LGD będzie dokonywany przez samorząd województwa, jako instytucję odpowiedzialną zgodnie z art. 33 ust 3 rozporządzenia ramowego. Na poziomie regionalnym będzie ustanowiona komisja wybierająca. Ogłoszenie konkursu na wybór LSR będzie skoordynowane w całym kraju. Poza kryteriami wynikającymi z art. 32 – 34 rozporządzenia ramowego określone zostaną dodatkowe warunki dotyczące: sposobu funkcjonowania LGD oraz zaangażowania przedstawicieli poszczególnych sektorów, spójności obszaru objętego LSR, przyjętych przez LGD zasad współpracy z beneficjentami i zasad zapobiegających nakładaniu się pomocy z różnych funduszy UE oraz sposobu informowania lokalnej społeczności o realizowanej LSR. Wybrana może zostać LSR, która będzie realizowana przez LGD działającą w formie prawnej stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną przewidzianego w przepisach ustawy o realizacji Programu oraz o RLKS.  Zakłada się, że wybrane do realizacji mogą być tylko te LSR, w ramach których co najmniej 50% budżetu LSR przeznaczonego na realizację poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” przeznaczone będzie na przedsięwzięcia związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy. Dodatkowo konieczne będzie aby wybrane do realizacji LSR otrzymały co najmniej minimalną liczbę punktów w ramach przeprowadzonej oceny. Ponadto w proces oceny zostaną zaangażowani eksperci wybrani na poziomie regionalnym. Po dokonaniu wyboru LSR, LGD przed rozpoczęciem realizacji LSR, będą miały obowiązek poprawy tych elementów strategii, które zostaną wskazane przez ekspertów jako jej wymagające.

     Zgodnie z art. 33 punkt 4 rozporządzenia ramowego wybór LSR nastąpi nie później niż 2 lata po zatwierdzeniu przez KE UP. Opublikowanie zaproszenia dla LGD do składania lokalnych strategii rozwoju nastąpi nie później niż 9 miesięcy przed tą datą przewidzianą w rozporządzeniu ramowym na wybór LSR. Opublikowanie zaproszenia dla LGD do wniosków na wybór ich LSR nastąpi nie później niż 9 miesięcy przed ostateczną datą przewidzianą na wybór LSR i LGD.

Drukuj