Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Aktualności

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, które nastąpiły w związku z uchwaleniem przez Sejm RP w dniu 10 stycznia 2018 r. oraz podpisaniem przez Prezydenta RP w dniu 1 lutego 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 311), w załączeniu przekazujemy informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  8 lutego 2018 r. dotyczącą wprowadzonych zmian.

 Jednocześnie informujemy, że w dniu 21.02.2018 r. weszło w  życie  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. 2018 r. poz. 396), które zastępuje wcześniejsze Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków  i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 106).


♦W dniu 08 grudnia 2017r. odbyło się szkolenie nt. zasad konkurencyjności, zasad weryfikacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz omówienie najczęściej popełnianych naruszeń skutkujących nałożeniem kar administracyjnych w postępowaniach przeprowadzanych przez Beneficjentów w ramach projektów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 poniżej znajdują się prezentacje z tego szkolenia:

- Zasady konkurencyjności

- Weryfikacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

- Najczęściej popełniane naruszenia


♦ Informujemy, że 17 marca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła portal ogłoszeń dla Wnioskodawców/Beneficjentów, gdzie będą oni zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności. Szczegółowe dane na temat funkcjonowania portalu dostępne są pod adresem: http://www.arimr.gov.pl


♦ Zgodnie z Księgą Wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, nie jest wymagane stosowanie ww. wizualizacji na dokumentach związanych
z realizacją projektu podawanych do wiadomości publicznej np. dokumentacji przetargowej.


♦ W dniu 28 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (z wyjątkiem przepisów określonych w art. 22 pkt 1-3 ww. ustawy), opublikowana w dniu 13 lipca 2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 1020.

Głównym celem nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych było wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r.: dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych oraz dyrektywy 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.

Tekst ujednolicony ustawy – Prawo Zamówień Publicznych po nowelizacji ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. opracowany przez Urząd Zamówień Publicznych.