Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Konkursy - ogłoszenia

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” - nabór VII: dla operacji dotyczącej budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 dla operacji dotyczącej budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej oraz zużywania jej na potrzeby własne.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji dotyczącej budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej oraz zużywania jej na potrzeby własne w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
(w oparciu § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Dz. U. z 2013r, poz. 1419 ze zm.)

  • 2 punkty w ramach kryterium regionalnego otrzymuje projekt, który zakłada podłączenie/zainstalowanie mikroinstalacji prosumenckich na więcej niż 15 obiektach,
  • 1 punkt w ramach kryterium regionalnego otrzymuje projekt, który zakłada podłączenie/zainstalowanie mikroinstalacji prosumenckich na od 5 do 15 obiektach,
  • 0 punktów w ramach kryterium regionalnego otrzymuje projekt, który zakłada podłączenie/zainstalowanie mikroinstalacji prosumenckich na mniej niż 5 obiektach.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie od 6 maja 2015 r. do 1 czerwca 2015 r.

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w Kancelarii Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Poznaniu, ul. Szyperska 14, parter; w godzinach: 7.30 do 15.30.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełniania, kryteria wyboru operacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku dostępne są na stronie internetowej Programu: www.prow.umww.pl

„Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiadająca za treść ogłoszenia - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” - VI nabór: w zakresie dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje dotyczące tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (w oparciu o § 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  (Dz. U. z 2008 r. Nr 60, poz. 373 ze zm.).

2  punkty otrzymuje operacja realizowana w miejscowości/miejscowościach, w których poziom nasycenia usługami szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości                 min. 2 Mb/s  wynosi mniej niż 10%,

1  punkt otrzymuje operacja realizowana w miejscowości/miejscowościach, w których poziom nasycenia usługami szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości - min. 2 Mb/s  wynosi od 10% - 20%,

0  punktów otrzymuje operacja realizowana w miejscowości/miejscowościach, w których poziom nasycenia usługami szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości - min. 2 Mb/s  wynosi powyżej 20%.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (w zakresie tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury) w terminie od 26 marca 2013 r. do 24 maja 2013 r.

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w kancelarii Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, w Poznaniu, ul. Szyperska 14, parter, godz. 7.30 do 15.00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania, kryteria wyboru operacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Programu www.prow.umww.pl.

„Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiadająca za treść ogłoszenia - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”

Podstawowe usługi - IV nabór: targowiska stałe

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje dotyczące budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (w oparciu o § 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z 2008 r. ze zm.).

2 punkty w ramach kryterium regionalnego otrzymuje operacja, dla której targowisko stałe będzie czynne cztery lub więcej dni w tygodniu.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (w zakresie: budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego) w terminie od 9 października 2012 r. do 9 listopada 2012 r.

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w kancelarii Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, w Poznaniu, ul. Szyperska 14, parter, godz. 7.30 do 15.00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania, kryteria wyboru operacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Programu www.prow.umww.pl

 „Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiadająca za treść ogłoszenia - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” - V nabór: z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje dotyczące gospodarki wodno-ściekowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (w oparciu o § 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  (Dz. U. z 2008 r. Nr 60, poz. 373 ze zm.).

2 punkty w ramach kryterium regionalnego otrzymuje operacja, która jest komplementarna z przedsięwzięciami zrealizowanymi lub będącymi w trakcie realizacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 lub Wielkopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (w zakresie: gospodarki wodno-ściekowej) w terminie od 25 lutego 2013 r. do 29 marca 2013 r.

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w kancelarii Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, w Poznaniu, ul. Szyperska 14, parter, godz. 7.30 do 15.00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania, kryteria wyboru operacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Programu www.prow.umww.pl

 

„Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiadająca za treść ogłoszenia - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”