Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Aktualności

Informacja o kosztorysach inwestorskich

W związku z licznymi przypadkami stwierdzania nieprawidłowości wśród Beneficjentów realizujących operacje w ramach PROW 2007-2013 przypominamy o konieczności szacowania kosztów inwestycji zgodnego z zapisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zgodnie z art. § 29 Ustawy, przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

            Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na dane zawarte w kosztorysach inwestorskich, będących załącznikami do wniosków o przyznanie pomocy. W przypadku wystąpienia w ww. dokumentach nazw własnych producentów/wyrobów/urządzeń preferujących określony materiał, firmę lub technologię, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy będzie wzywany do uzupełnienia dokumentacji o  kosztorys nie zawierający takich informacji. Powyższa zasada dotyczy także sytuacji, kiedy wymagana jest zmiana umowy o przyznanie pomocy, polegająca na aktualizacji zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w związku z modyfikacją kosztorysu.

Nowa instrukcja do wniosku dla działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

 

Od dnia 25.02.2013r. obowiązuje nowa instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla działania 321. Nową instrukcję z naniesionymi zmianami dotyczącymi wymogu przedkładania ofert również na koszty ogólne znajduje się w zakładce Wnioski PROW.

Podkategorie