Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Wyniki naboru wniosków

Wyniki I naboru dla działania "Odnowa i rozwój wsi"

W dniu 6.08.2009 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2953/2009 w sprawie zatwierdzenia listy operacji dla działania Odnowa i Rozwój Wsi realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, której treść zamieszczamy poniżej:

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2007 Nr 64, poz. 427 z późn. zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1
Zarząd Województwa Wielkopolskiego, zatwierdza listę operacji dla działania Odnowa i Rozwój Wsi realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w  kolejności uzyskanych przez nie punktów w ramach naboru ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr 2166/2009 z dnia 16 stycznia 2009 roku.

Lista operacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie do uchwały

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Dz. U. 2007 Nr 64, poz. 427 z póź. zm.), Samorząd Województwa Wielkopolskiego wykonuje jako zadania delegowane, zadania instytucji zarządzającej w zakresie wdrażania działania Odnowa i Rozwój Wsi, w tym przyznawanie pomocy w ramach tego działania.

W związku z powyższym po dokonaniu weryfikacji 276 wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi, złożonych w ramach naboru ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr 2166/2009 z dnia 16 stycznia 2009 roku, 259 wniosków zostało zweryfikowanych pozytywnie i wpisanych na listę operacji, w kolejności uzyskanych przez nie punktów.
Listę umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego. 

Czytaj więcej...

I nabór Odnowa i rozwój wsi

W dniu 1.04.2009 r. o godz. 15.00 zakończono przyjmowanie wniosków w ramach I naboru dla działania "Odnowa i rozwój wsi"

W województwie wielkopolskim złożono 276 wniosków o przyznanie pomocy:  
- wartość całkowita projektów (środki publiczne ogółem) - 204 417 159,95 zł,
- całkowita wartość dofinansowania (środki EFRROW ) - 110 767 995,00 zł,
- średnia wartość dofinansowania – 401 333,32 zł,
- wnioski wpłynęły z 187 gmin.

Uwaga! Powyższe kwoty mają charakter szacunkowy i podlegają weryfikacji - ostateczne wartości opublikowane zostaną po zakończeniu procesu oceny wniosków.

Limit środków przeznaczony na przyznanie pomocy finansowej w I naborze dla województwa wielkopolskiego wynosi 21 578 628 € czyli 94 600 705,15 zł (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013. (Dz. U. z 2009 Nr 48, poz. 388)).

Wnioskodawcy
- Gminy (gminne samorządy terytorialne) 185 wniosków,
- Jednostki kultury 56 wniosków,
- Kościoły i związki wyznaniowe 25 wniosków,
- Organizacje pożytku publicznego 10 wniosków.

 

Czytaj więcej...