Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Interpretacje

 

2013-12-13 - sprawa: współfinansowanie operacji ze środków funduszu sołeckiego w ramach działania 413 PROW 2007-2013

2013-05-16 - sprawa: załączniki do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" PROW 2007-2013 w zakresie tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopoasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury

2013-01-16 - sprawa: sposób postępowania w przypadku złożenia wniosku o płatność w działaniu 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów za pośrednictwem poczty

2012-12-11 - sprawa: nowy system gospodarki odpadami - zachowanie celu operacji

2012-12-06 - sprawa: ujmowanie wkładu niepieniężnego dla działania 413_MP Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów w wyodrębnionej ewidencji księgowej

2012-11-30 - sprawa: złożenie WoP ostateczna po upływie terminów przewidzianych w przepisach prawa

2012-10-25 - dotyczy: możliwości przyznania pomocy na przebudowę chodników i kanalizacji deszczowej

2012-10-10 - sprawa: złożenie wniosku o płatność przed zakończeniem weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2012-09-26 - sprawa: ujęcie wkładu niepieniężnego w wyodrębnionej księgowości w działaniu 413_MP - sprostowanie do pisma DDD-611-47/WL-JZ/12

2012-09-24 - dotyczy: wszczęcia postepowania przetargowego przed terminem złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" PROW 2007-2013, na operacje odpowiadające warunkom przyznania pomocy w działaniu "Odnowa i rozwój wsi"

2012-09-13 - sprawa: ujęcie wkładu niepieniężnego w wyodrębnionej księgowości w działaniu 413_MP Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów

2012-09-04 - sprawa: stosowanie kar umownych

2012-08-21 - sprawa: stosowanie zmniejszeń na podstawie art. 30 rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011

2012-08-17 - dotyczy: możliwości współfinansowania małych projektów ze środków samorządowych instytucji kultury w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" 2007-2013

2012-08-14 - dotyczy: kwalifikowalności kosztów związanych z rewitalizacją centrum wsi

2012-06-29 - dotyczy: możliwości współfinansowania małych projektów ze środków  jednostek samorządu terytorialnego z zagranicy

2012-06-08 dotyczy: rozliczenie WoP w sytuacji, gdy wykonawcą robót jest gminny zakład budżetowy

2012-05-18 - dotyczy: składania wniosku o płatność oraz sporządzania zapytań ofertowych w ramach działania 421 "Wdrażanie projektów współpracy"

2012-05-15 - dotyczy: kwalifikowalności kosztów remontu dachu zabytkowego budynku szkoły

2012-04-18 - sprawa: kolejność stosowania zmniejszeń w działaniach Osi 4 Leader

2012-03-22 - dotyczy: możliwości przyznania pomocy na inwestycyjne małe projekty generujące dochód

2012-03-21 - dotyczy: możliwości współfinansowania operacji ze środków Ministra Sportu i Turystyki

2012-02-22 - dotyczy: tworzenia sztucznych warunków w celu uzyskania pomocy lub uzyskania wyższej kwoty pomocy

2012-02-13 - dotyczy: limitu kosztów wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą pracowników LGD w ramach działania 431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności  i aktywizacji"

2012-01-25 - dotyczy: tablic informacyjnych PROW 2007-2013

2012-01-19 - sprawa: kwalifikowalności kosztów

2012-01-05 - sprawa: definicja "kosztu poniesionego"

2011-08-22 - sprawa: przeniesienie praw własności przez beneficjenta - 321 Podstawowe usługi

2011-05-10 - dotyczy: długości okresu związania celem oraz weryfikacji racjonalności kosztów, w przypadku operacji polegającej na utworzeniu strony internetowej

2010-08-18 - dotyczy: możliwości zrealizowania przez Gminę (...) operacji w ramach działania 413 z zakresu małych projektów z wykorzystaniem środków funduszu sołeckiego