Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Struktura organizacyjna KSOW

Zadaniem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich będzie skupianie wszystkich organizacji
i struktur administracyjnych zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich. W Polsce będą to struktury administracyjne (na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym) oraz zainteresowane podmioty, które przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich oraz mają
w sposób bezpośredni lub pośredni wpływ na lepsze wykorzystanie instrumentów Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Koordynację działań realizowanych w ramach KSOW zapewniają:
- Jednostka Centralna KSOW (Sekretariat Centralny),
- 16 Jednostek Regionalnych KSOW (Sekretariaty Regionalne).
Jednostka Centralna KSOW zostanie utworzona w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do zadań Jednostki Centralnej należy zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz koordynacja KSOW na poziomie centralnym.
16 Jednostek Regionalnych zostanie wydzielonych w ramach struktury organizacyjnej samorządów województw. Do zadań tych jednostek będzie należało koordynowanie zadań Planu działania KSOW na poziomie regionalnym i lokalnym, w tym ułatwianie kontaktów między członkami Sieci w danym regionie oraz współpracę między regionami.