Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Ogłoszenie konkursu "Przyjazna Wieś"

Ogłoszenie konkursu "Przyjazna Wieś"

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ogłasza drugą edycję  konkursu na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich pn. "Przyjazna wieś".  Konkurs organizowany jest w dwóch etapach:  regionalnym i ogólnopolskim.
Etap regionalny w województwie Wielkopolskim przeprowadza  Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zlokalizowany w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Etap ogólnopolski zostanie przeprowadzony przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na zlecenie Sekretariatu Centralnego KSOW.
Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich beneficjentów, którzy realizowali  projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej lub społecznej na obszarach wiejskich Województwa Wielkopolskiego, współfinansowane z Funduszy Europejskich od 2004 roku.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z regulaminem Konkursu oraz wypełnienie i odesłanie Formularza Zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami na adres:
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Ul. Kościuszki 95
61 – 716 Poznań
Kontakt:
     
tel. 61 854 17 88,  61 854 18 81
W przypadku projektów transregionalnych i transnarodowych o miejscu zgłoszenia decyduje największy procentowy udział inwestycji na obszarze danego województwa. Wykaz sekretariatów regionalnych KSOW wraz z adresami stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
W pierwszej edycji konkursu w 2009 roku laureat  regionalnego etapu w Wielkopolsce - Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach - został jednocześnie zwycięzcą etapu ogólnopolskiego.  Ponadto do wielkopolskiego etapu regionalnego wpłynęła największa liczba zgłoszeń konkursowych w skali kraju.
Zgłoszenia w tegorocznej edycji konkursu należy składać wyłącznie na załączonym formularzu w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2010r. Zachęcamy  serdecznie do udziału.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wielskich na lata 2017 – 2013.

Czytaj więcej...

Nowy Portal KSOW

Informujemy, że został uruchomiony ogólnopolski portal internetowy KSOW, na którym znajduje się podstrona Województwa Wielkopolskiego zawierajaca aktualne informacje dotyczące działalności Wielkopolskiego Regionalnego Sekretariatu. Zapraszamy

Lista Kandydatów do Grupy Tematycznej LEADER

W związku z rozpoczęciem procedury wyboru przedstawiciela Lokalnych Grup Działania województwa wielkopolskiego  do Grupy Tematycznej „LEADER” przy Grupie Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  informujemy, że kandydatami do Grupy Tematycznej „Leader” w wyniku zgłoszenia przez LGD są:

1.    Urszula Pużanowska  - LGD Gościnna Wielkopolska
2.    Adam Futymski          - LGD Kraina Trzech Rzek


Przypominamy:
Zgodnie z procedurą wyborczą głos na wybranego kandydata należy oddać wypełniając formularz wyborczy - załącznik nr 2 i przesyłając  go do departamentu PROW do 14 września 2009 do godz. 14:00 w następujący sposób: pocztą elektroniczną na adres lub faksem na nr 061 854 17 85 lub dostarczając osobiście do sekretariatu departamentu PROW ul. Kościuszki 95, Poznań.  
   

Informacja o kandydatach


Urszula Pużanowska
1. Trener, konsultant, doradca
2. Animator partnerstw (w tym kilku w Wielkopolsce)  oraz lokalnych, wiejskich organizacji pozarządowych
3. Przedstawiciel dwóch organizacji pozarządowych z Wielkopolski w Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW), członek komisji rewizyjnej FAOW
4. Przedstawiciel Wielkopolski LGD do Rady Krajowej Leader+
5. Członek zespołu roboczego ds. Leadera – działającego przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6. Współautor wniosku Wielkopolskich LGD do Marszałka Województwa Wielkopolskiego ws. przyznania środków na realizację projektów w tzw. okresie przejściowym, przed rozpoczęciem wdrażania PROW (konkurs ogłoszony w czerwcu 2008 roku na kwotę dofinansowania 400 000 zł. Dofinansowanie, maksymalnie 20 000 zł, otrzymały 22 LGD)
7. Koordynator projektu realizowanego przez Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościnna” w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat I
8.     Kierownik projektu realizowanego przez Fundację „Gościnna Wielkopolska” w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Schemat II
9. Koordynator i główny wykonawca prac prowadzących do  przygotowania wniosku o wybór LGD do realizacji LSR dla Gościnnej Wielkopolski
10. Kierownik ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”

Adam Futymski

Należy do grupy osób, które podjęły misję zaszczepienia podejścia Leader w Polsce, przekonując do tego odpowiednie władze i propagując metodę Leader w środowiskach lokalnych. W latach 2003-2006 w ramach Programu Agrolinia Fundacji Fundusz Współpracy kierował ogólnopolskim projektem informacyjno-szkoleniowym upowszechniającym wiedzę na temat podejścia Leader. Uczestnicy tego projektu byli inicjatorami powstania pierwszych w Polsce grup Leader.
W latach 2007-2008 był członkiem grupy roboczej, powołanej przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi do opracowania zasad wdrażania osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Jest autorem wielu publikacji i artykułów poświęconych podejściu Leader, w tym poradnika „Budowanie lokalnej strategii rozwoju w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” opracowanego w 2008 r. na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który był powszechnie wykorzystywany przy opracowywaniu lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich. Tematykę  zna także od strony praktycznej, ponieważ pomagał kilku grupom z Wielkopolski i innych regionów opracować lokalne strategie rozwoju obszarów wiejskich i przygotować wnioski na wybór LGD do realizacji LSROW.
Wiele razy występował w roli wykładowcy na szkoleniach oraz konferencjach krajowych i międzynarodowych poświęconych podejściu Leader, w tym na konferencjach przeglądowych organizowanych przez Komisję Europejską i LEADER+ Contact Point.

Czytaj więcej...

Wyniki wyboru przedstawiciela LGD do grupy tematycznej "LEADER"

Informacja o wyborach do Grupy Tematycznej „LEADER”

W wyniku przeprowadzonej procedury wyborczej jako kandydaci do wyborów zostali zgłoszeni:
1. Urszula Pużanowska – Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska:  dwa zgłoszenia.
2. Adam Futymski        - Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek:         dwa zgłoszenia.

W wyniku głosowania na kandydatów oddanych zostało 20 głosów.

Urszula Pużanowska – 11 głosów
Adam Futymski         -     7 głosów

Głosy nieważne – zgodnie z ogłoszoną procedura wyborczą : 2
1.    Formularz dotarł w wyznaczonym czasie, ale nie był podpisany przez żadną osobę.
2.    Formularz prawidłowo wypełniony dotarł  po wyznaczonym czasie.  

LGD biorące udział w wyborach.
LGD zgłaszające kandydatów:
1. Kraina Trzech Rzek, Światowid, Zaścianek, Gościnna Wielkopolska

LGD, które wzięły udział w głosowaniu:
1.    Solidarni w Partnerstwie
2.    Puszcza Notecka
3.    Unia Nadwarciańska
4.    T.U.R.
5.     Światowid
6.    Lider Zielonej Wielkopolski
7.    Kraina Trzech Rzek
8.    Leader Suchy Las
9.    KOLD
10. Wielkopolska Wschodnia
11. Okno południowej wielkopolski
12. Dolina Wełny
13. Leader Ziemi Grodziskiej
14. Zaścianek
15. Z Nami Warto
16. Wspólnie Dla Przyszłości
17. Gościnna wielkopolska
18. Kraina Nocy i Dni
19. Solidarni w Partnerstwie
20. Czarnkowsko- Trzcianecka LGD

Przedstawicielką LGD w Grupie Tematycznej LEADER jest Urszula Pużanowska, a stałym zastępcą: Adam Futymski.

Gratulujemy!

Konkurs "Przyjazna wieś"

KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH OGŁASZA
KONKURS „PRZYJAZNA WIEŚ”
na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych


Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich beneficjentów, którzy zrealizowali projekty infrastrukturalne na obszarach wiejskich, współfinansowane z Funduszy Europejskich od 2004 r.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienie i odesłanie Formularza Zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami na adres:
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań
W przypadku projektów transregionalnych i transnarodowych o właściwości miejscowej zgłoszenia decyduje największy procentowy udział inwestycji na obszarze województwa.
Zgłoszenia należy składać wyłącznie na załączonym formularzu w terminie do 31 sierpnia 2009 r. Projekty zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

 

Czytaj więcej...