Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Mini poradnik - "małe projekty" - 2.0

 

Informujemy, iż w zakładce „Wnioski PROW”, „Oś IV Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „wnioski o płatność dla działania „małe projekty” - została zamieszczona aktualizacja *Mini poradnika* dotycząca zasad sporządzania wniosków o płatność dla „małych projektów”, która ma na celu ułatwienie rozliczania przyznanej pomocy. Mini Poradnik został przygotowany przez Pracowników Oddziału Autoryzacji Wniosków o Płatność Osi 4 Leader na podstawie dotychczasowych doświadczeń i zawiera elementy, z którymi Beneficjenci najczęściej mają problemy podczas rozliczania przyznanej pomocy.

LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

 

WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY:

a.    dla działania „Odnowa i rozwój wsi”

Formularz wniosku w wersji 6z obowiązuje dla naborów,  które rozpoczną się nie wcześniej niż w dniu 1 lipca 2013

   Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" - v.6z

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" - v.6 z - pdf

 Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" -  wer. z 29.04.2014 - dla wniosków z konkursów ogłoszonych po 29.04.2014

 Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" -  wer. z 24.06.2013 

 

   Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" - v.5z

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" - v.5 z - pdf

 Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" -  wer. z 28.11.2012 

 

Formularz wniosku w wersji 4z obowiązuje dla naborów,  które rozpoczną się nie wcześniej niż w dniu 1 czerwca 2012

   Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" - v.4z

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" - v.4 z - pdf

 Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" 

 

   Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" - wersja edytowalna

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" - wersja pdf

 Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" 

Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju   Wzór umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju Wzór umowy z następcą


  Zestawienie rzeczowo-finansowe

b.    dla działania "małe projekty"

Pismo informujące o terminie obowiązywania nowego formularza

Wersja 8z - Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów w wersji 8z wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 8z obowiązuje dla naborów, które rozpoczęły się po 4 maja 2014r.Zmiany w instrukcji związane są w szczególności z wejsciem w życie Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 roku, str 1).

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi -PROW W_413_313/8z  w  formie edytowanej

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013 ver. 8z

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013 ver. 7z

Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy Nabywcy przedsiębiorstwa / Następcy prawnego Beneficjenta w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów (IW-1_4z_21052014) zmienionych w zakresie wyliczania kwoty pomocy w sytuacji otrzymania dotacji, która w części dotyczy kosztów niekwalifikowalnych operacji.

Uwaga! Nowa wersja instrukcji wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów.

Zmiana instrukcji związana jest z doprecyzowaniem zasad wyliczania kwoty pomocy w zakresie małych projektów, w sytuacji, gdy w ramach operacji występuje wkład niepieniężny oraz współfinansowanie z Funduszu Kościelnego lub z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego lub subwencji ogólnej.

Zmiany wprowadzone w instrukcji zostały wyróżnione kolorem.

 

 Oświadczenie powiązanie de minimis wersja edytowalna

  Oświadczenie przetwarzanie danych osobowych

Formularz de minimis

W dniu 18.04.2014r. udostępniono aktywny formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów w wersji 7z poprawiony w zakresie zaokrąglenia kwoty pomocy.- wniosek

Udostępniono również nową wersję instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów. - instrukcja

Zmiana instrukcji związana jest w szczególności z wejściem w życie Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 roku, str. 1).

Wersja 7z - Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania obowiązuje dla naborów, wszczętych w terminach składania wniosków o przyznanie pomocy, które rozpoczęły bieg nie wcześniej niż 31 stycznia 2013 roku".

Uwaga! W dniu 17.04.2013r. udostępniono aktywny formularz wniosku poprawiony w zakresie funkcjonalności załącznika 13.3.

  Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi -PROW W_413_313/7z  w  formie edytowanej

  Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013 ver. 7z (obowiązuje od 17.04.2013r)

Wersja 6z - Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania obowiązuje dla naborów, które rozpoczęły bieg od dnia 6 kwietnia 2012 r.

W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie Adobe Readera w wersji X (10.1.2) lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com.

  Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi -PROW W_413_313/6z  w  formie edytowanej

  Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013 ver. 6z (obowiązuje od 02.11.2012r)

  • Załącznik do Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi składany w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o środki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji - otwórz
    - Uwaga: w dniu 8 czerwca 2012 r. weszła w życie  ustawa z 30 marca 2012 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz.U. z 2012, poz. 577). Od tego dnia Wnioskodawcy mogą ubiegać się o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji składając wraz z wnioskiem -  Załącznik do Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi składany w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o środki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji.
  •   Instrukcja do wersji 6z - Uwaga: nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, obowiązująca od 08.06.2012r.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311) w wersji aktywnej (format Word).

  Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi wersja pdf (obowiązuje od 18.07.2011r)

  Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi w  formie edytowanej (obowiązuje od 18.07.2011r)

Uwaga! Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów

  Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013 (obowiązuje od 18.07.2011r)

  Pismo informujące o terminie obowiązywania nowego formularza wniosku

  Wniosek o zaliczkę - wersja PROW WoZ -1 edytowalna

 Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju Wniosek o zaliczkę - wersja PROW WoZ-1 pdf

Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju Instrukcja wypełniania wniosku o zaliczkę - wersja PROW WoZ

Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju Formy gwarancji

Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju Wzór gwarancji

  Wzór gwarancji (wersja edytowalna)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy Nabywcy przedsiebiorstwa/ Następcy prawnego Beneficjenta w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów w wersji 4z wraz z instrukcją jego wypełnienia w wersji 4z obowiazuje dla wniosków składanych od 5 maja 2014r.

  Wniosek następcy wer. 4z

  Instrukcja do wniosku następcy wer. 4z

  Oświadczenie przetwarzanie danych osobowych

 Oświadczenie powiązanie de minimis wersja edytowalna

  Wniosek następcy

  Wniosek następcy

  Instrukcja do wniosku następcy

  Wzór umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „małe projekty”

Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju Wzór umowy z następcą

c.    dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej":

Aktualne formularze wniosków  - pobierz

 

d.    dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw":

 Aktualne formularze wniosków - pobierz


 Oświadczenie współwłaściciela lub właściciela nieruchomości

 Oświadczenie współwłaściciela lub właściciela nieruchomości wersja edytowalna

 Oświadczenie Wnioskodawcy o przyznanie pomocy de minimis

 Oświadczenie Wnioskodawcy o przyznanie pomocy de minimis wersja edytowalna


WNIOSKI O PŁATNOŚĆ

 a.    dla działania „Odnowa i rozwój wsi”

• Wersja 3z - dokumenty obowiązujące od 03.10.2011 r.

  Wniosek o płatność w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", PROW W_413_313/3z

   Wniosek o płatność w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" - edytowalny, PROW W_413_313/3z

  Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", PROW IW_413_313/3z 

UWAGA
Zgodnie z zapisami umowy o przyznanie pomocy, Beneficjenci zobowiązani są do składania wniosków o płatność osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę reprezentującą Beneficjenta bezpośrednio w miejscu wskazanym przez Samorząd Województwa, tj. w Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Szyperskiej 14 w Poznaniu.

 •  Wersja 2z - dokumenty obowiązujące od 17.05.2010 r. do 02.10.2011 r.

 Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju Wniosek o płatność w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" ver.W-2_4.1/413_313/2/z (obowiązuje od 17.05.2010r.)

 Wniosek o płatność w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" ver.W-2_4.1/413_313/2/z edytowalny (obowiązuje od 17.05.2010r.)

Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji któreodpowiadaja warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" ver.PROW 413_313/3/z   

 •  Sprawozdanie z realizacji operacji - LINK

 

b.    dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw":

Aktualne wzory wniosków -pobierz

c.    dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej":

Aktualne wzory wnioskówpobierz

 d.    dla działania "małe projekty"

Formularz wniosku o płatność w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów w wersji 8z wraz z instrukcją jego wypełnienia w wersji 8z obowiązuje dla wniosków składanych od 5 maja 2014 r.

Wniosek o płatność - wersja 8z

Instrukcja Wniosku o Płatność  do wersji 8z

Załącznik 16 - wersja 8z

Załącznik 21b - wersja 8z

Załącznik 21d - wersja 8z

Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgodna przetwarzanie danych osobowych

Dla wniosków o płatność  składanych od 15 maja 2013 r.

Uwaga! W dniu 24.04.2014 r. udostępniono aktywny formularz wniosku o płatność w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, poprawiony m.in. w zakresie zaokrąglania kwoty pomocy.  Udostępniono również nową wersję instrukcji wypełnienia wniosku o płatność w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów. Zmiany wprowadzone w instrukcji zostały wyróżnione kolorem.”

Wniosek o płatność

Instrukcja Wniosku o Płatność  do wersji 7z

Załącznik 16

Załącznik 21b

Załącznik 21d

Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgodna przetwarzanie danych osobowych

   Mini poradnik – wnioski o płatność „małe projekty” 

UWAGA
Zgodnie z zapisami umowy o przyznanie pomocy, Beneficjenci zobowiązani są do składania wniosków o płatność osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę reprezentującą Beneficjenta bezpośrednio w miejscu wskazanym przez Samorząd Województwa, tj. w Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Szyperskiej 14 w Poznaniu.

Uwaga! Od dnia 6 kwietnia 2012 r. Beneficjenci działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projekt6w mają obowiązek składania wraz z wersją papierową wniosku o płatność również wniosku w postaci dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych.

Z wersją papierową wniosku o płatność (wydrukowana wersja aktywnego formularza w formacie *.pdf), Beneficjent powinien złożyć jego wersję elektroniczną na nośniku danych (CD/DVD). Na ww. nośniku danych powinien znajdować się wyłącznie plik zawierający wniosek w formacie *.pdf.

W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie programu Acrobat Readera w wersji 9.3 lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com.
Zmiany w nowej wersji Instrukcji wypełniania wniosku o płatność dotyczące posługiwania się aktywnym formularzem .*pdf zostały wyróżnione kolorem.

 

• Sprawozdanie z realizacji operacji

Formularze sprawozdań i instrukcja

•  Wersje starsze - nieaktualne

Dla wniosków płatność składanych od 1 sierpnia 2012 r.

Od dnia 1 sierpnia 2012 r. Beneficjenci dzialania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektow majq obowiqzek skladac wniosek 0 platnosc na formularzu w wersji 6z. Beneficjenci, ktorzy skladajq wnioski 0 piatnosc w ramach ww. dzialania obowiqzkowo do papierowej wersji wniosku, (ktora stanowi wydruk z wypelnionego aktywnego formularza wniosku a platnosc) dolqczaja wersje elektroniczna tego aktywnego formularza wniosku na informatycznym nosniku danych. "

•  Wersja 6z - aktualizacja 13.02.2013 r.:

  Wniosek o płatność_413_MP_6z

  Instrukcja wniosku o płatność_413_MP_6z

  Załącznik 16

  Załącznik 21b

  Załącznik 21d

 

•  Wersja 5z - dokumenty obowiązujące od 15.12.2011r.:

  Wniosek o płatność w ramach działania 413 " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów do edycji (*.pdf), PROW_413MP/5z (aktualizacja 04.01.2012)

  Wniosek o płatność Adobe Reader (*.pdf), PROW_413MP/5z

  Załącznik 16 do edycji, PROW_413MP/5z

  Załącznik 21b do edycji, PROW_413MP/5z

  Załącznik 21d do edycji, PROW_413MP/5z

  Instrukcja wypełniania wniosku, PROW_413MP/5z  (aktualizacja od 06.04.2012 r.)


Uwaga: Wniosek o płatność wraz z instrukcją w wersji 5z obowiązujące Beneficjentów od 15 grudnia 2011 roku. Beneficjenci mogą wykorzystać formularz .pdf do odręcznego wypełniania albo aktywny formularz wniosku *.pdf do elektronicznego wypełniania, który zastępuje formularz w formacie *.xls (Excel).

 

•  Wersja 4z - dokumenty obowiązujące od 29.11.2010 r. do 14.12.2011 r.

Uwaga! Nowa wersja wniosku obowiązuje od dnia 29 listopada 2010 r.
Formularz wniosku obowiązuje także Beneficjentów, którzy zawarli przed dniem 29 listopada 2010 r. umowy przyznania pomocy w wersji 3z oraz 4z.
Jeśli Beneficjent złoży wniosek na formularzu w wersji poprzedniej (3z), będzie zobowiązany w ramach uzupełnień / wyjaśnień złożyć wniosek o płatność na obowiązującym formularzu (4z).

Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju Wniosek o płatność w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczynią się do osiągnięcia celów tej Osi ver.PROW_413_MP/4/z  

 Wniosek o płatność w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczynią się do osiągnięcia celów tej Osi ver.PROW_413_MP/4/z edytowalny 

  Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

 

 

  Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" z 05.05.2010r

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" wersja PROW_4.1/413_313/2/z z dnia 05.05.2010 r. edytowalna 

  Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" wersja zmieniona z 20.07.2010r

 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" wersja zmieniona z 19.05.2010r

Kalkulator Małych projektów

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi (obowiazuje od 30.08.2010r.)

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi wersja PROW_413_MP/4/z edytowalna (obowiazuje od 30.08.2010r.)

  Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013 (IW-1_413_MP w wersji 4z z dnia 12.05.2011 r.)

  Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi (obowiazuje od 30.08.2010r.)

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi (obowiazuje od 10.05.2010r.)

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi wersja PROW_413_MP/3/z edytowalna (obowiazuje od 10.05.2010r.)

 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi (obowiazuje od 10.05.2010r.)

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
[240 kB]

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi wersja PROW_413_MP/2/z edytowalna (zawiera makra)
[623 kB]

 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
[541 kB]

Zakres Lokalnej Strategii Rozwoju oraz instrukcja sporządzania Lokalnej Strategii Rozwoju Wniosek o płatność w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczynią się do osiągnięcia celów tej Osi ver.PROW_413_MP/3/z  (obowiązuje od 17.05.2010r.)

 Wniosek o płatność w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczynią się do osiągnięcia celów tej Osi ver.PROW_413_MP/3/z edytowalny (obowiązuje od 17.05.2010r.) 

  Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi (obowiazuje od 30.09.2010r.)


Czytaj więcej...