Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Wyniki II naboru dla działania "Odnowa i rozwój wsi"

W dniu 23.12.2010 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 104/2010 w sprawie zatwierdzenia listy operacji dla działania Odnowa i Rozwój Wsi realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, której treść zamieszczamy poniżej:

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 6, 19-23 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 Nr 64, poz. 427 z późn. zm.), § 2 pkt 2 lit. c) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2007 roku w sprawie szczegółowego zakresu zadań instytucji zarządzającej wykonywanych przez niektóre podmioty jako zadania delegowane oraz sposobu ich wykonywania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2007 Nr 150, poz. 1067 z późn. zm.), § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 38 poz. 220 z późn. zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1


Zatwierdza się listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Lista operacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie do uchwały


Zgodnie z art. 6  ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 Nr 64, poz. 427 z późn. zm.), Samorząd Województwa wykonuje zadania instytucji zarządzającej m. in. w zakresie wdrażania działania „Odnowa i rozwój wsi”, w tym przyznawanie pomocy w ramach tego działania.
Uchwałą Nr 3828/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku ogłoszono drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w terminie od 25 maja 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku.
W ramach naboru wpłynęło 366 wniosków o przyznanie pomocy. 339 wniosków zweryfikowano pozytywnie oraz wpisano na listę operacji zawierającą m. in. określenie wnioskodawcy oraz tytuł operacji, w kolejności uzyskanych przez nie punktów. Lista operacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.prow.umww.pl.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Lista operacji dla działania Odnowa i Rozwój Wsi realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 zweryfikowanych pozytywnie i wpisanych na listę operacji, w kolejności uzyskanych przez nie punktów dla naboru drugiego w  2010 roku

Pobierz (plik *.doc)

Czytaj więcej...