Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Podstawowe usługi

 

Cel działania

Poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich poprzez rozwijanie niektórych elementów infrastruktury technicznej zapewniających dostęp do podstawowych usług dla ludności i gospodarki.

W celu zmniejszenia zużycia paliw kopalnych w ramach działania wspierane będą inwestycje dotyczące wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, tym samym działanie to wpisuje się w realizację celów sformułowanych zgodnie z ustaleniami dokonanymi podczas przeglądu WPR (Health Check) i wymienionych w art. 16 a rozporządzenia (WE) nr 1698/2005.

Stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwój i poprawa warunków sprzedaży bezpośredniej poprzez budowę i modernizację lokalnej infrastruktury handlowej (targowisk).

Zakres działania

Pomocy udziela się na realizację projektów w zakresie:

1) gospodarki wodno-ściekowej w szczególności:

a) zaopatrzenia w wodę,

b) odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej,

2) tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych,

3) wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy,

4) budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu,

5) budowy lub modernizacji targowisk.

Zakres pomocy obejmuje koszty inwestycyjne, w szczególności: zakup materiałów i wykonanie prac budowlano – montażowych, zakup niezbędnego wyposażenia.

W przypadku projektów dotyczących budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu, finansowane mogą być inwestycje prowadzące do utworzenia w gminach sieci dystrybucyjnych. W ramach działania wspierane będą operacje polegające na tworzeniu i umożliwianiu dostępu do infrastruktury szerokopasmowej (w tym instalacji urządzeń do przesyłu wstecznego i urządzeń naziemnych) dla odbiorców prywatnych i instytucjonalnych. W zakresie infrastruktury szerokopasmowego Internetu wspierane będzie również tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu (tzw. PIAP).

Beneficjent

Gmina lub jednostka organizacyjna, dla której organizatorem jest j.s.t. wykonująca zadania określone w Zakresie pomocy.

W przypadku inwestycji związanych z Internetem szerokopasmowym, budową lub modernizacją targowisk beneficjentem może być gmina lub związek międzygminny.

Kryteria dostępu

Pomoc może być przyznana na:

1) projekt realizowany w miejscowości należącej do:

- gminy wiejskiej lub

- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub

- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys.,

a w przypadku projektów dotyczących budowy lub modernizacji targowisk –
w miejscowości liczącej nie więcej niż 50 tys. mieszkańców,

2) projekt spełniający wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tego projektu,

3) projekt o charakterze niekomercyjnym,

4) projekt dotyczący budowy lub modernizacji targowiska zgodny z wytycznymi krajowymi dotyczącymi standardów wykonania targowiska.

Projekty z zakresu budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu mogą być realizowane na obszarach wiejskich dotkniętych wykluczeniem cyfrowym, tj. gdzie brak jest dostępu do sieci Internetu szerokopasmowego (obszary „białe”).

Wymagana jest komplementarność projektu z innymi przedsięwzięciami z zakresu społeczeństwa informacyjnego (zrealizowanymi bądź planowanymi) oraz wykazanie przez beneficjenta, że na danym obszarze potencjalni użytkownicy są zainteresowani wykorzystaniem planowanej infrastruktury. W ramach działania musi być zachowana zasada neutralności technologicznej, tj. nie może być faworyzowana żadna konkretna technologia.

Forma i wysokość pomocy

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej gminie, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć:

1) 4 000 000 zł (1 024 642,7 euro) - na projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej;

2) 200 000 zł (51 232,1 euro) – na projekty w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych;

3) 3 000 000 zł (768 482,0 euro) - na projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych,

4) 1 000 000 zł (256 160,6 euro) – na projekty w zakresie budowy lub modernizacji targowisk.

Na projekty w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu limit jest zgodny z zasadą de minimis.

Poziom pomocy

Poziom pomocy z EFRROW wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, z wyjątkiem budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu oraz projektów realizowanych w ramach Europejskiego Planu Naprawy Gospodarczej z zakresu energii odnawialnej, gdzie poziom wsparcia wynosi maksymalnie 90% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości

1. co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku operacji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych oraz wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, oraz budowy lub modernizacji targowisk,

2. co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych operacji w zakresie budowy infrastruktury Internetu szerokopasmowego oraz projektów realizowanych w ramach Europejskiego Planu Naprawy Gospodarczej z zakresu energii odnawialnej - dotyczy operacji realizowanych z udziałem środków przyznanych po przeglądzie WPR (Health Check), pochodzi ze środków własnych.