Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Wdrażanie projektów współpracy

Działanie pozwala na wdrażanie wspólnych przedsięwzięć w ramach współpracy międzyregionalnej (międzyterytorialnej) lub międzynarodowej (transnarodowej).

Zakres działania:

W ramach działania pomoc jest przyznawana na projekty współpracy:

  • zawarte w LSR;
  • nieuwzględnione w LSR, ale zgodne z celami LSR.

Pomoc może być przyznana na:

  • przygotowanie projektu;
  • realizację projektu.

Projekty współpracy:

  • muszą zakładać realizację wspólnych przedsięwzięć,
  • mogą angażować, poza LGD, inne partnerstwa z państw członkowskich UE lub państw trzecich, będące grupami lokalnych partnerów, które zajmują się zagadnieniem rozwoju obszarów wiejskich.

Beneficjent

LGD wybrane do realizacji LSR w ramach PROW 2007-2013.

Kwalifikowalność kosztów

Kosztami kwalifikowanymi są koszty poniesione przez LGD wybrane do realizacji LSR w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich realizowanych w latach 2007-2013 w państwach członkowskich UE, w tym koszty koordynacji projektu.
Jeżeli partnerem projektu współpracy jest inne partnerstwo będące grupą lokalnych partnerów, zajmujące się zagadnieniem rozwoju obszarów wiejskich, wówczas koszty przez nie poniesione nie stanowią kosztu kwalifikowanego projektu. W takim wypadku jedynie koszty koordynacji są kwalifikowalne.
Ponadto, kosztami kwalifikowanymi realizacji projektu współpracy są jedynie koszty związane z obszarami UE.