Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętnosci i aktywizacja

 

Działanie zapewni sprawną i efektywną pracę lokalnych grup działania wybranych do realizacji opracowanych przez nie lokalnych strategii rozwoju, doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji lokalnych strategii rozwoju oraz budowanie kapitału społecznego na wsi.

Zakres działania

W ramach działania pomoc jest przyznawana na funkcjonowanie LGD oraz nabywanie umiejętności i aktywizację prowadzoną na obszarze wdrażania LSR. Pomoc może dotyczyć w szczególności:

  • kosztów bieżących (administracyjnych) LGD;
  • realizacji badań dotyczących obszaru objętego LSR;
  • informowania o: obszarze objętym LSR, realizacji LSR oraz działalności LGD;
  • szkolenia osób biorących udział we wdrażaniu LSR;
  • organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem objętym LSR, realizacją LSR oraz działalnością LGD;
  • animowania społeczności lokalnych.

Beneficjent

LGD wybrane do realizacji LSR w ramach PROW 2007-2013.

Udział kosztów bieżących w budżecie LGD

Koszty bieżące (administracyjne) lokalnej grupy działania stanowią koszt kwalifikowalny jedynie do wysokości 15% sumy zrefundowanych kosztów kwalifikowalnych wszystkich operacji zgodnych z LSR, zrealizowanych w tym okresie w ramach działań osi 4 Leader.