Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Tablice informacyjne – drogi lokalne

Utworzono: 13-06-17 05:17  |  majas.joanna

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z otrzymanym stanowiskiem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w przypadku operacji dotyczących budowy lub modernizacji dróg lokalnych, tablice informacyjne lub bilbordy należy umieszczać w przynajmniej dwóch miejscach – na początkowym i końcowym odcinku przebudowywanej drogi. Dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” zastosowanie ma rozwiązanie wskazane w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020, strona 16.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nr 1/2017 dla Partnerów KSOW w województwie wielkopolskim

Utworzono: 24-05-17 09:21  |  majas.joanna

 

W wyniku zakończonej oceny formalnej i merytorycznej oraz na podstawie zapisów art. 57e ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z dnia 20 lutego 2015 r., Jednostka Regionalna KSOW w województwie wielkopolskim ogłasza listę ocenionych operacji zgłoszonych w ramach konkursu nr 1/2017 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2017 r. w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 w województwie wielkopolskim.

Lista operacji zawierającą liczbę punktów otrzymanych przez poszczególne operacje oraz wskazanie, które z nich zostały wybrane, została zaakceptowana w drodze uchwały podjętej przez wojewódzką Grupę Roboczą ds. KSOW oraz uchwały nr 3664/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2017 r.

Załączona poniżej lista operacji wymaga akceptacji krajowej Grupy Roboczej ds. KSOW, co stanowi warunek konieczny do zawarcia umów z Partnerami KSOW.

Lista rankingowa operacji Partnerów KSOW

 

Komunikat

Utworzono: 16-05-17 12:59  |  majas.joanna

 

Uprzejmie informujemy, że ze względu na bardzo dużą ilość złożonych wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność w ramach poddziałania 19.2 oraz w trosce o rzetelną i terminową ocenę przekazanych dokumentów, kontakty telefoniczne z pracownikami Oddziału Wdrażania i Umów oraz Oddziału Płatności będą możliwe codziennie w godzinach 8:00-9:00. W pozostałych godzinach pracy Urzędu telefony nie będą odbierane. Ponadto informujemy, że obowiązujące przepisy prawa oraz procedury związane z oceną wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 nie dopuszczają możliwości opiniowania oraz pisemnej konsultacji uzupełnień przed ich złożeniem do Samorządu Województwa. Zakres uzupełnień każdorazowo wskazywany jest w piśmie, natomiast wszelkie wytyczne związane z wypełnianiem wniosku o przyznanie pomocy oraz załączników stanowiących jego integralną część znajdują się w instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy. Prosimy zatem nie przesyłać mailem projektów uzupełnień do wcześniejszej akceptacji. Dodatkowo informujemy, że konsultacji w zakresie wypełniania wniosków udziela biuro LGD, która przeprowadziła nabór wniosków. Dziękujemy za wyrozumiałość i życzymy sukcesów w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.