Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Zatwierdzona lista operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach PROW 2014-2020

Utworzono: 14-07-16 10:09  |  Glanc Władysław

 

14 lipca tego roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście znajdują się operacje, które w wyniku przeprowadzonej oceny uzyskały co najmniej 9 punktów.
W ramach naboru wpłynęło 355 wniosków. Umowy zostaną zawarte z Wnioskodawcami, których operacje mieszczą się w dostępnym limicie środków dla województwa wielkopolskiego, wynoszącym 30 mln euro. Termin podpisania umów został zaplanowany na drugą połowę sierpnia 2016r. Dostępny limit środków zostanie ustalony wg kursu wymiany złotego do euro, wyznaczonego przez Europejski Bank Centralny, obowiązującego w przedostatnim dniu roboczym przed pierwszym dniem miesiąca, w którym zostanie zaciągnięte zobowiązanie. Wg stanu na lipiec 2016 r. dostępny limit pozwala na zawarcie około 150 umów, natomiast ostateczna liczba wnioskodawców, z którymi zostaną podpisane umowy zostanie ustalona na początku sierpnia br. Jednocześnie informujemy, że w ramach ww. poddziałania nie przewiduje się tworzenia listy rezerwowej i zawierania umów z Wnioskodawcami oczekującymi na zwolnienie się środków. Do Wnioskodawców, których operacje nie mieszczą się w dostępnym limicie środków, skierowane zostaną pisma informujące o odmowie przyznania pomocy.
Przypominamy także, że pomoc może być przyznana na operacje uwzględnione w planie finansowym podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy. Należy zatem podjąć i dostarczyć  do Samorządu Województwa Wielkopolskiego (najpóźniej w dniu podpisania umowy) uchwały budżetowe lub wieloletnie programy inwestycyjne zabezpieczające 100% kosztów całkowitych operacji.

Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania operacji dla typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskch na lata 2014-2020, dla naboru od 2016/04/01 do 2016/04/14.

Informujemy, że w związku z zaplanowanym terminem podpisania umów na sierpień 2016 r., przy ustaleniu limitu dostępnych środków dla województwa wielkopolskiego zastosowano kurs wymiany złotego do euro, wyznaczony przez Europejski Bank Centralny, obowiązujący w przedostatnim dniu roboczym przed pierwszym dniem miesiąca, w którym zostanie zaciągnięte zobowiązanie., tj. kurs z 28.07.2016 r. wynoszący 4,3636. Limit dla województwa wielkopolskiego w przeliczeniu na PLN wynosi 130 908 000,00.

 

Informacja dotycząca wniosku o przyznanie pomocy oraz wniosku o płatność dla poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

Utworzono: 01-06-16 05:32  |  Glanc Władysław

 

Uprzejmie informujemy, że 31.05.2016 r. ARiMR udostępniła wersję Wniosku o przyznanie pomocy (.excel) zawierającą techniczne poprawki w zakresie umożliwienia wstawiania wierszy w następujących sekcjach: II. 9, IV. 17 i 18, V. C. oraz  zmodyfikowała wersję formularza Informacji dla LGD na potrzeby wypełnienia wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.4 PROW 2014-2020 (.excel).

link do strony ARiMR

 

Wniosek o płatność dla pddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Utworzono: 27-05-16 07:33  |  Glanc Władysław

 

Uprzejmie informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność oraz wzór formularza informacji monitorującej realizację operacji  dla poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętego PROW na lata 2014-2020:

Wniosek o płatność (pdf)
Wniosek o płatność (exel)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
Formularz informacji dla LGD na potrzeby wypełniania wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.4 PROW 2014-2020 informacja dla LGD (.excel)
informacja monitorująca realizację operacji (.pdf) - wersja 1z
informacja monitorująca realizację operacji (.excel) - wersja 1z
instrukcja