Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Wykaz kandydatów na ekspertów

Utworzono: 28-12-15 11:13  |  Glanc Władysław

 

Szanowni Państwo,
w związku z zakończonym postępowaniem kwalifikacyjnym na kandydatów na ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 oraz zgodnie z art. 49 ust. 10 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U z 2014 roku, poz. 1146), poniżej zamieszczamy Wykaz kandydatów na ekspertów.

 

„Wykaz kandydatów na ekspertów” dokonujących wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Lp. Imię i Nazwisko Adres mailowy Dziedzina
1. Marek Derski rozwój obszarów wiejskich (PROW)
2. Agnieszka Morawska rozwój obszarów wiejskich (PROW, PO RYBY)
3. Aleksander Nowrot rozwój obszarów wiejskich (PROW, PO RYBY)
4. Izabela Pustkowska rozwój obszarów wiejskich (PROW, PO RYBY)
5. Piotr Kryszczak rozwój obszarów wiejskich (PROW, PO RYBY)

 

 

Materiały szkoleniowe dotyczące operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Utworzono: 16-12-15 14:15  |  Glanc Władysław


 

Szanowni Państwo,

     „W miesiącu grudniu br. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadził cykl szkoleń dotyczących operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW 2014-2020.
     Przedstawiciele gmin i powiatów zainteresowanych  możliwością ubiegania się o wsparcie na inwestycje w ww. zakresie, mieli możliwość uczestnictwa w spotkaniach, które odbyły się kolejno w Lesznie (01.12), Poznaniu (02.12), Kaliszu (07.12), Kępnie (07.12), Pile (09.12) oraz Koninie (14.12). Spotkania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, łącznie wzięło w nich udział ponad 450 osób.

     W obecności Pana Krzysztofa Grabowskiego - Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego przedstawiono zagadnienia związane z działaniem z zakresu budowy lub modernizacji dróg, w tym omówione zostało rozporządzenie, formularz wniosku o przyznanie pomocy, kryteria wyboru operacji, warunki umowy o przyznaniu pomocy oraz informacje dotyczące poprawnie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin naboru wniosków z zakresu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” planowany jest na początek  II kwartału 2016r.


 

Zdjęcie nr 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;

 Poniżej zamieszczamy materiały z przeprowadzonych szkoleń:
   1.  Prezentacje ze szkolenia:

   2.  Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami:

   3.  Formularz umowy wraz z załącznikami:

 

 

Broszura informacyjna dla beneficjentów pomocy PROW 2014-2020

Utworzono: 22-10-15 05:14  |  Glanc Władysław

 

Szanowni Państwo,

Błędy popełniane przez wnioskodawców i beneficjentów w poprzednim okresie programowania zostały przez Agencję zebrane, poddane analizie i opisane w niniejszej publikacji. Celem powstania broszury jest redukcja błędów popełnianych przez wnioskodawców i beneficjentów Programu. Zapraszamy do wnikliwej analizy publikacji przygotowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.