Informacja w sprawie kryterium regionalnego – gospodarka wodno-ściekowa

Szczegóły
Utworzono: poniedziałek, 24, październik 2016 05:24

 

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi warunków, jakie powinna spełnić operacja, aby uzyskać punkty w ramach kryterium regionalnego dotyczącego budowy, przebudowy lub wyposażenia budynków technicznych obsługujących sieć wodociągową lub sieć kanalizacyjną informujemy, iż punkty za ww. kryterium będą przyznawane, jeżeli planowany zakres operacji dotyczył będzie budowy, przebudowy lub wyposażenia budynków, zgodnie z definicją podaną w art. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:
Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,  wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Drukuj