Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Dokumenty Programowe

Poradnik dla LGD w zakresie opracowania LSR na lata 2014-2020 // Wydanie III

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostało zamieszczone  III wydanie „Poradnika dla lokalnych grup działania w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020”. Ten uzupełniony i zaktualizowany tekst, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu na wybór LSR, stanowić ma oparcie dla przygotowania LSR.

Poradnik jest dostępny także na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w zakładce LEADER. 

 

 

 

Zaktualizowana Lista krajowa operacji w zakresie mikroinstalacji prosumenckich na dzień 25.09.2015 r.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujmy, że w dniu dzisiejszym została opublikowana na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaktualizowana na dzień 25.09.2015 r. Lista krajowa operacji w zakresie „mikroinstalacji prosumenckich” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Link pod którym można odnaleźć Listę

Zaktualizowana Lista krajowa operacji w zakresie mikroinstalacji prosumenckich

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że została opublikowana na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaktualizowana na dzień 22.09.2015 r. Lista krajowa operacji w zakresie „ mikroinstalacji prosumenckich” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Poniżej link pod którym można odnaleźć Listę

WAŻNE- DROGI LOKALNE!

 

Szanowni Państwo,
Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie – potencjalni beneficjenci projektów z zakresu budowy i modernizacji dróg lokalnych,

W dniu 23 września 2015 r. Krzysztof Grabowski - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego skierował do potencjalnych beneficjentów działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”  na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pismo z prośbą o przekazanie informacji na temat stanu przygotowań oraz proponowanego terminu ogłoszenia przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego naboru wniosków o przyznanie pomocy (pismo poniżej). Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie ww. informacji w terminie do 30 września 2015 r. wyłącznie w wersji elektronicznej na adres: .

Załączniki:
Pobierz plik (drogi.pdf)Pismo - drogi lokalne[ ]148 kB

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

 

Szanowni państwo,

informujemy o wejściu w życie poniższego  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dz.U. 2015 poz. 1414

Zgodnie z nowym rozporządzeniem o dofinansowanie inwestycji związanych z budową lub modernizacją dróg lokalnych będą się mogły ubiegać gminy, związki międzygminne, powiaty oraz związki powiatów.

Wsparcie będzie przyznawane na operację realizowaną na obszarze należącym do gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5000 mieszkańców lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000 mieszkańców.

Maksymalna wielkość pomocy na inwestycje ze środków EFRROW wyniesie do 3 mln zł na beneficjenta. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości 36,37 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu, ma pochodzić ze środków własnych beneficjenta.

Suma kosztów kwalifikowalnych projektu nie może  przekroczyć kwoty 1 mln euro.

Zgodnie z rozporządzeniem wnioski projektowe będą oceniane według następujących ogólnych kryteriów wyboru:

1) podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja operacji, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, opublikowany przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych do stosowania w roku, w którym nastąpiło ogłoszenie o naborze, kształtuje się na poziomie:

a) nie więcej niż 50% średniej krajowej - 5 punktów,
b) powyżej 50% średniej krajowej i nie więcej niż 75% średniej krajowej - 3 punkty,
c) powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej - 1 punkt;

2) bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której jest planowana realizacja operacji, w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy było wyższe lub równe średniej krajowej - 2 punkty;

3) operacja jest powiązana z inwestycjami dotyczącymi tworzenia pasywnej infrastruktury szerokopasmowej lub na obszarze realizacji operacji istnieje funkcjonująca sieć szkieletowa - 1 punkt;

4) droga objęta operacją prowadzi bezpośrednio do obiektu użyteczności publicznej - 2 punkty;

5) operacja dotyczy drogi łączącej się z drogą o wyższej kategorii - 3 punkty;

6) operacja jest realizowana w porozumieniu pomiędzy gminami lub powiatami, lub gminą a powiatem - 1 punkt.

Oprócz kryteriów ogólnych w poszczególnych województwach stosowane będą kryteria dodatkowe uwzględniające specyfikę regionu:
dla regionu wielkopolskiego:
a) operacja dotyczy zmiany nawierzchni drogi:
- gruntowej na asfaltową - 2 punkty,
- gruntowej na brukową lub z brukowej na asfaltową - 1 punkt,
b) droga, której dotyczy operacja, łączy:
- osadę, przysiółek, kolonię lub część miejscowości z wsią - 2 punkty,
- dwie wsie odrębne terytorialnie - 1 punkt;

Podkategorie