Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

 

W dniach 7 – 10 maja 2015 roku po raz drugi zorganizowana zostanie ogólnopolska akcja promocyjna pn. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”.
Jej celem jest promocja efektów wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce poprzez udostępnienie szerokiemu gronu zainteresowanych odbiorców projektów zrealizowanych przy udziale środków unijnych.
I edycja Dni Otwartych, która miała miejsce w maju 2014 roku, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w niej 970 beneficjentów, którzy przygotowali ponad 1.300 atrakcji dla osób odwiedzających projekty.
Do udziału w II edycji Dni Otwartych mogą zgłaszać się podmioty, które otrzymały dotację w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 bądź Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, bądź Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, bądź Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora  rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” 2007-2013.
Przedsięwzięcia i inwestycje dofinansowane z Funduszy Europejskich poprawiają jakość życia mieszkańców. W związku z tym ważne jest, aby beneficjenci, którzy z sukcesem zrealizowali projekty dofinansowane ze środków unijnych, pokazali je społeczeństwu.
Aby wziąć udział w II edycji akcji, wystarczy „otworzyć” swój projekt dla mieszkańców regionu przynajmniej na jeden dzień w okresie od 7 do 10 maja br.
Koordynatorem organizacji tego ogólnokrajowego wydarzenia jest Minister Infrastruktury i Rozwoju.
W ogólnopolskich mediach przeprowadzona zostanie także promocja akcji „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”, m. in. przy pomocy dedykowanego spotu zapraszającego mieszkańców Polski do udziału i do odwiedzenia strony internetowej, na której będzie można znaleźć niezbędne informacje o akcji i jej uczestnikach.
Samorząd Województwa Wielkopolskiego zachęca wszystkich beneficjentów Funduszy Europejskich do aktywnego włączenia się w akcję promującą przedsięwzięcia zrealizowane dzięki środkom unijnym.
W przypadku zainteresowania udziałem, uprzejmie informujemy, że od 25 lutego br. aktywna będzie strona internetowa: www.dniotwarte.eu , na której dostępny będzie elektroniczny formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich.

Zbiór pytań i odpowiedzi w zakresie najczęściej popełnianych błędów

W celu zmniejszenia poziomu błędów w realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich opracowano zbiór pytań i odpowiedzi w tym zakresie. W załączniku prezentujemy dokument zatwierdzony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Zbiór pytań i odpowiedzi w zakresie najczęściej pojawiających się błędów w procesie obsługi wniosków o przyznanie pomocy i o płatność w ramach PROW 2007-2013

"Podstawowe usługi" - odnawialne żródła energii

 

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowuje zmiany w działaniu „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach PROW 2007 – 2013 mające na celu wprowadzenie zakresu wsparcia dotyczącego budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii, w szczególności energii elektrycznej i cieplnej. Zgodnie z projektowanymi zmianami pomoc będzie przyznawana gminie. Poziom pomocy na przedmiotowy zakres działania będzie wynosił maksymalnie 90% kosztów kwalifikowalnych operacji, a co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych operacji pochodzić będzie ze środków własnych. Pomoc przyznawana na operacje dotyczące budowy mikroinstalacji prosumenckich stanowi pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013. Zakłada się, że wysokość pomocy – maksymalna kwota refundacji – będzie na poziomie pomocy de minimis dla inwestycji przyznawanej przedsiębiorcom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym, tj. 200 000 EUR. Z uwagi na niski poziom alokacji, planowane jest przyznanie pomocy do wysokości limitu krajowego przeznaczonego na ten zakres. Zakłada się, że wsparcie otrzymają trzy najlepsze projekty z każdego województwa. Z uwagi na zbliżający się koniec okresu wdrażania PROW 2007 – 2013, okres rozliczenia (złożenia wniosku o płatność) wyżej wymienionego zakresu wydłużony będzie do 16 października 2015r. Gmina jako beneficjent będzie mogła zrealizować projekt polegający na zakupie urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i ich montażu również na nieruchomościach należących do osób fizycznych. Urządzenia zakupione w ramach ww. działania będą mogły w przyszłości zostać wykorzystane do realizacji większego przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu spółdzielni energetycznej z udziałem samorządu lokalnego mieszkańców obszarów wiejskich.

Informacja dot. PROW na lata 2014-2020

W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tym samym, Polska (obok Danii i Austrii) jest jednym z trzech pierwszych krajów członkowskich UE, które zakończyły opracowywanie i negocjacje dokumentu programowego. Polska znalazła się więc w ścisłej czołówce jeśli chodzi o efektywność prac nad dokumentami określającymi krajowe zasady wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie 2014-2020.
Budżet przyjętego Programu wynosi ponad 13,5 mld euro (w tym środki UE 8,6 mld euro, krajowe środki publiczne 4,9 mld euro). Wsparcie w ramach PROW 2014 – 2020 koncentrować się będzie zarówno na realizacji celów związanych z poprawą konkurencyjności rolnictwa, zrównoważonym zarządzaniem zasobami naturalnymi i działaniami w dziedzinie klimatu oraz zrównoważonym rozwoju terytorialnym obszarów wiejskich. Cel główny Programu to zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw, na wsparcie tego typu operacji zaplanowano blisko 1/3 budżetu. Przewiduje się, że dzięki wsparciu inwestycyjnemu z PROW 2014-2020 dofinansowanych zostanie ok. 200 000 gospodarstw rolnych, utworzonych zostanie ok. 22 000 nowych miejsc pracy oraz powstanie blisko 2 tys. grup producentów. Kolejnym istotnym elementem wsparcia są działania na rzecz odtwarzania, ochrony i wzbogacania ekosystemów. Zakłada się, że wsparcie w ramach PROW 2014-2020 zapewni realizacje praktyk korzystnych dla środowiska i klimatu na obszarze 19 % użytków rolnych w Polsce. PROW 2014-2020 będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020:

  1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.
  2. Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami.
  3. Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
  4. Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem.
  5. Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu.
  6. Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

    Program dostępny jest na stronie MRiRW 

Konkurs w ramach programu "Mój Rynek"

Rosnące zainteresowanie produktami wytwarzanymi metodami naturalnymi, z wykorzystaniem regionalnie występujących surowców spowodowało aktywne działania ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspomagające producentów żywności w zakresie promocji, wspierania, zwiększania rozpoznawalności i dostępności ich produktów.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje ogłoszenie konkursu, którego celem będzie wyłonienie najlepszego produktu lokalnego przeznaczonego do spożycia, sprzedawanego na targowiskach, które uzyskały dofinansowanie w ramach programu „Mój Rynek”. W wyniku konkursu nagrodzone zostaną produkty, których surowiec, metoda upraw czy chowu oraz sposób przetwarzania jest silnie związany z ludźmi, środowiskiem oraz przyrodą danego regionu. Zapraszamy Państwa do rozważenie możliwości uczestnictwa w konkursie.

Dokument pt.: „Założenia do konkursu na najlepszy produkt lokalny oferowany na targowiskach uczestniczących w programie Mój Rynek” - plik do pobrania.
Uprzejmie informujemy również, że będziemy Państwa na bieżąco informować o założeniach konkursowych na stronie internetowej.

Podkategorie