Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

24 grudnia br. (środa) Urząd Marszałkowski będzie nieczynny


Zgodnie z Zarządzeniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego dzień 24 grudnia br. (środa) jest dla Urzędu Marszałkowskiego dniem wolnym od pracy. W związku z powyższym nieczynna będzie Kancelaria DOW, jak również cały Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.”

Dodatkowo, przypominamy, że termin składania wniosków o płatność wynikający z zapisów umów o przyznanie pomocy wyznaczony jest zawsze od 1 do 30  dnia miesiąca, dlatego uprzejmie prosimy o niezwlekanie ze złożeniem wniosku o płatność do ostatniego dnia miesiąca, aby uniknąć czasu oczekiwania w kolejce w Kancelarii DOW, co zdarza się właśnie zwłaszcza w tym czasie.
.

Regionalny etap Konkursu "Przyjazna Wieś" rozstrzygnięty

 

 

Wnioski można było składać w dwóch kategoriach – infrastruktura techniczna i infrastruktura społeczna, w tym projekty „miękkie”.

Celem konkursu „Przyjazna wieś” organizowanego przez  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach realizacji zadań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich jest pokazanie najlepszych projektów wspierających rozbudowę infrastruktury na obszarach wiejskich współfinansowanych z funduszy europejskich. Tegoroczna szósta edycja konkursu przebiegała w dwóch etapach: I - regionalnym i II - ogólnopolskim.

W Wielkopolsce wpłynęło łącznie 12 projektów, w tym 8 w kategorii infrastruktura społeczna oraz 4 projekty w kategorii infrastruktura techniczna.  Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpiło  w dniu 19 listopada br. podczas posiedzenia Grupy Roboczej ds. KSOW .

Laureat w kategorii infrastruktura społeczna

Najwyżej oceniony został projekt pn. „Sala zmysłów - udostępnianie sprzętu stymulującego zmysły człowieka”, którego pomysłodawcą jest Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Bajka" w Trzciance. „Sala zmysłów” wyposażona jest w piętnaście rodzajów sprzętu do ćwiczeń stymulujących wszystkie zmysły człowieka. Z urządzeń mogą korzystać  chorzy wymagający rehabilitacji jak również osoby, które odczuwają brak wielozmysłowej stymulacji w wyniku przemęczenia codziennymi obowiązkami. Komisja zwróciła szczególną uwagę na fakt dedykowania projektu również osobom niepełnosprawnym o różnych rodzajach i stopniach niesprawności. To innowacyjne podejście
do stworzenia placówki, która integruje i daje niepowtarzalną okazję do wzajemnego poznania się grup osób niepełnosprawnych i sprawnych podczas spędzania czasu w sposób aktywny i służący zdrowiu, w atmosferze zabawy ma duży wpływ na poziom osiąganych efektów rehabilitacyjnego oddziaływania urządzeń.
Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoliła wyrównać szanse rozwoju mieszkańców nie tylko gminy Trzcianka
ale i sąsiednich gmin, co wpłynęło pozytywnie na poprawę jakości życia.

Laureat w kategorii infrastruktura techniczna

Najwyżej oceniono projekt Gminy Łobżenica „Rewitalizacja wieży ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego”. Istotą tego przedsięwzięcia było ocalenie unikowego obiektu architektonicznego, związanego z historią Polski i Łobżenicy. Zachowany został dotychczasowy wygląd zewnętrzny budowli, której dzięki realizacji projektu nadano nową funkcję, wieży widokowej. W ramach rewitalizacji zewnętrze ściany kopuły zostały przeszklone,
 co dało możliwość stworzenia tarasu z panoramicznym widokiem. W trzonie wieży zaaranżowano przestrzenie służące organizacji spotkań oraz pomieszczenia sanitarne. Wieża dostępna jest także dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Ważnym elementem tej inicjatywy jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i wykorzystanie go do podniesienia atrakcyjności turystycznej Gminy Łobżenica.

Z ogromną satysfakcją obserwuje kolejne odsłony konkursu „Przyjazna wieś”. Zgłaszane projekty świadczą o tym, że województwo wielkopolskie znakomicie wykorzystuje środki unijne służące rozwojowi wsi i poprawie warunków życia jej mieszkańców  - podsumował Pan Tomasz Bugajski Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Legislacja krajowa

 

 U S T A W Y

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

- Tekst  Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

- Tekst Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I A

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej.

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej

Działanie: Inwestycje w środki trwałe

 • Scalanie gruntów

- Tekst Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

 • Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

- Tekst Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 • Gospodarka wodno-ściekowa

- Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 • Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej, ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

 

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

 • Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

 - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

 

 Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

 

 • Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

- Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

- Tekst Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1570).

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 • Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania.

- Tekst Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 • Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

- Tekst Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 • Wsparcie przygotowawcze

- Tekst Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

 W Y T Y C Z N E   M I N I S T R A    R O L N I C T W A   I   R O Z W O J U   W S I

"Wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"

"Wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020
Załącznik
załącznik do Wytycznych Sprawozdanie z realizacji LSR

"Wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 4/2/2017 w zakresie weryfikacji poprawności realizacji zobowiązań lokalnej grupy działania określonych w umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"
Wytyczne obowiązują od dnia 1 sierpnia 2017 r.

"Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 3/1/2017 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji poprzez lokalne grupy działania"

„Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 2/1/2016 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

„Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 1/1/2015 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
Wytyczne obowiązują lokalną grupę działania od dnia zawarcia przez nią umowy, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.
Tym niemniej w przypadku gdy dana LGD nie opracowała jeszcze dokumentów w powyższym zakresie, przed złożeniem wniosku o wybór LSR powinna zastosować rozwiązania wskazane w ww. wytycznych. Postępowanie to pozwoli uniknąć ewentualnego dostosowywania procedur na późniejszym etapie wdrażania LSR. Niezależnie od powyższego, nieuwzględnienie zapisów wytycznych w procedurach LGD na dzień złożenia wniosku o wybór LSR, nie stanowi podstawy do żądania ich poprawienia i jedynie z tego powodu warunkowego wyboru LSR.

Procedura odwoławcza w ramach wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, w tym w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR" objętego PROW 2014-2020.

Podsumowano działalność partnerów Samorządu Województwa Wielkopolskiego – konferencja „Kobieca Wielkopolska Obywatelska”

 

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Pani Anna Komorowska, małżonka Prezydenta RP.

Konferencja pn. „Kobieca Wielkopolska Obywatelska”, której organizatorem był Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach realizacji Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich odbyła się 26 listopada 2014 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Zaproszenie przyjęło około 600 osób. Uczestniczyli w niej włodarze powiatów, gmin, miast i wsi, przedstawiciele Lokalnych Grup Działania, właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz liczna grupa aktywnych kobiet z obszarów wiejskich. Wydarzenie było podsumowaniem współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z różnymi partnerami społecznymi działającymi na rzecz rozwoju i promocji obszarów wiejskich. Zaprezentowano inicjatywy i projekty realizowane przez liderów małych społeczności, których celem jest budowa kapitału społecznego oraz zmiana wizerunku wielkopolskiej wsi.
„Nasze spotkanie jest szczególne również z innego powodu. Można już powiedzieć, że wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007 - 2013 – największej w dotychczasowej historii puli funduszy unijnych przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego w Polsce, dobiega końca. A Wielkopolska pokazała jak skutecznie z  tych środków korzystać. Osiągnięcie pozycji lidera nie byłoby możliwe bez współpracy z Państwem – partnerami Samorządu Województwa Wielkopolskiego w wielu, często trudnych przedsięwzięciach” - słowa podziękowania wyraził Pan Tomasz Bugajski Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Aktywne kobiety
Szczególną uwagę poświęcono podczas konferencji aktywnym kobietom. Wielokrotnie podkreślano, że siłą wielkopolskiej wsi są wiejskie liderki.
Anna Sarowska - Gierasimowicz – gość konferencji mówiła o pasji, determinacji i potędze kobiecej indywidualności. Z kolei Katarzyna Hełpa – Liszkowska przedstawiła wpływ Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego na wielkopolskie kobiety mieszkające na obszarach wiejskich. Zwróciła szczególną uwagę na korzyści płynące z wykorzystania potencjału kobiet w działalności na rzecz mieszkańców wsi. Panie, dzięki swojej  aktywności, swojemu zaangażowaniu mogą spełniać się zarówno w domu, w rodzinie ale także w życiu publicznym.
W trakcie konferencji nagrodzono najlepsze sołtyski  – aktywne kobiety integrujące lokalne społeczności, które wzięły udział w konkursie „Sołtyska – liderka” organizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Turystyka kulinarna
Ważnym elementem spotkania było przedstawienie zagadnień dotyczących wielkopolskiej agroturystyki stanowiącej przykład mobilizacji mieszkańców obszarów wiejskich i rozwoju przedsiębiorczości. O projekcie „Culinaria - impuls  aktywizacyjny”  opowiedział Witold Wróbel Członek Zarządu Polskiej Akademii Smaku. W swojej wypowiedzi podkreślał wartość kuchni polskiej, mówił o propagowaniu polskiej żywności oraz edukacji kulinarnej.  Zachęcał właścicieli gospodarstw do współpracy i  tworzenia szlaków kulinarnych.   
Zwieńczeniem wystąpienia było nagrodzenie zwycięzców konkursu „Kulinarne Rarytasy Wielkopolskiej Agroturystyki” – promującego produkty i potrawy czerpiące z dziedzictwa kulinarnego naszego regionu, które powstają w gospodarstwach agroturystycznych.
Na zakończenie spotkania uhonorowano najlepsze Lokalne Grupy Działania, które od kilku lat są głównymi animatorami różnorodnych inicjatyw mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców na wsi.  Prezes LGD Kraina Trzech Rzek, Pani Renata Gembiak – Binkiewicz zaprezentowała działalność stowarzyszenia w prezentacji „Aktywnie w Krainie Trzech Rzek, czyli co nas cieszy najbardziej”.  
Konferencji towarzyszyła wystawa rękodzieła artystycznego, degustacja regionalnych produktów kulinarnych oraz prezentacja ofert wielkopolskich gospodarstw agroturystycznych.

Tegoroczna konferencja dostarczyła uczestnikom wielu niezapomnianych wrażeń i prawdziwej uczty dla zmysłów. Przedstawione zagadnienia wzbudziły duże zainteresowanie wśród Gości. Zorganizowane wydarzenie było okazją do spotkania się, dyskusji, inspiracji i wymiany cennych doświadczeń.

 

PROW 2014-2020

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, Program jest wkomponowany w całościowy system polityki rozwoju kraju, w szczególności poprzez mechanizm Umowy Partnerstwa. Umowa ta określa strategię wykorzystania środków unijnych na rzecz realizacji wspólnych dla UE celów określonych w unijnej strategii wzrostu „Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych danego państwa członkowskiego. Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Program będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie:

 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz obszarach wiejskich.
 2. Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami.
 3. Wsparcie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dorastania zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
 4. Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem.
 5. Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu.
 6. Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.


W piątek 12 grudnia 2014 roku Komisja Europejska zatwierdziła Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

o PROW 2014-2020 wersja skrócona

o PROW 2014-2020

 

Podkategorie