Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Legislacja UE

 

 

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)

 

Jednym z działań, które realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).

RLKS zachowuje podstawowe założenia metody LEADER, to jest:
1) oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii),
2) terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru),
3) zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu),
4) partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego),
5) innowacyjność (w skali lokalnej),
6) decentralizacja zarządzania i finansowania,
7) sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk).

„Zasady realizacji instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w Polsce” (*.pdf 208,88 kB)

„Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko – uzupełnienie informacji zawartych w poradniku” (.pdf 296,35 kB)

Obszar objęty LSR w ramach RLKS – podstawowe zasady (.pdf 349 kB)

Poradnik (wydanie III) dla Lokalnych Grup Działania w zakresie opracowania Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 (.pdf 867,44 kB)

 

Pytania i odpowiedzi odnośnie konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020:
Komisja wybierająca (.pdf 122,14 kB)


Koszty bieżące (.pdf 95,96 kB)


Koszty kwalifikowalne (.pdf 95,54 kB)


Kwestie proceduralne (.pdf 112,58 kB)


Kwestie rybackie (.pdf 117,81 kB)


Ocena oddziaływania na środowisko (.pdf 92,15 kB)


Operacje własne (.pdf 99,83 kB)


Parytety (.pdf 145,42 kB)


Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej (.pdf 132,79 kB)


Projekty grantowe (.pdf 181,14 kB)


Projekty współpracy (.pdf 123,91 kB)


Rejestr interesów (.pdf 94,02 kB)


Tworzenie i utrzymanie miejsc pracy (.pdf 86,2 kB)


Ustalenie kwoty wsparcia (.pdf 103,88 kB)


Uzupełnienie wniosku o wybór LSR (.pdf 140,89 kB)


Wątpliwości odnośnie kryteriów wyboru (.pdf 165,59 kB)


Zaliczki i pożyczki (.pdf 99,89 kB)


Zapisy w LSR. Aktualizacja LSR i wskaźników (.pdf 113,74 kB)


Inne (.pdf 76,9 kB)

Nowe pytania i odpowiedzi odnośnie konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego,
kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (06.11.2015)

Projekt PROW na lata 2014 – 2020

 

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz projektów aktów wykonawczych Komisji Europejskiej.

Celem głównym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 będzie poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Planuje się, że łączne środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wyniosą 13 513 295 000 euro, w tym: 8 598 280 814 z budżetu UE (EFRROW) i 4 915 014 186 euro wkładu krajowego.

Plan finansowy dla PROW 2014-2020
(wg działań i poddziałań)

Działanie / poddziałanie

Budżet ogółem (euro)

Transfer wiedzy i działalność informacyjna

43 001 302

Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw

65 002 515

Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych

33 004 179

Modernizacja gospodarstw rolnych

2 816 064 486

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

693 070 461

Scalenia gruntów

138 994 740

Przywracanie potencjału produkcji rolnej i działania zapobiegawcze

414 981 968

Premia dla młodych rolników

584 997 734

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

413 939 978

Restrukturyzacja małych gospodarstw

749 980 666

Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych

64 999 372

Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa

130 000 317

Targowiska - podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich

74 966 634

Odnowa wsi - podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich

1 000 000 049

Tworzenie grup i organizacji producentów

352 987 547

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne

1 060 062 782

Rolnictwo ekologiczne

699 961 515

Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami

2 329 998 652

Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych

300 997 069

Współpraca

42 999 730

LEADER

734 999 913

Pomoc techniczna

208 283 391

Renty strukturalne - zobowiązania

560 000 000

RAZEM PROW 2014-2020

13 513 295 000

PROW 2014 – 2020 będzie realizował sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie:

 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
 2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
 3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
 4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
 5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
 6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 14 działań, w tym 30 poddziałań.

Pomoc finansowa ze środków Programu będzie skierowana głównie do sektora rolnego.

W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich kontynuowane będą działania przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości, odnowy wsi, w tym w zakresie infrastruktury technicznej, które będą realizowane zarówno w ramach odrębnych działań, jak również poprzez działanie Leader. Kontynuacja wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju (Leader) wzmocni realizację oddolnych inicjatyw społeczności lokalnych.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego będzie wykonywał zadania Instytucji Wdrażającej, polegające w szczególności:

 • na przyjmowaniu wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność,
 • kontroli administracyjnej wniosków,
 • kontroli na miejscu i ex post.

Dotyczyć to będzie następujących działań objętych Programem:

 1. Inwestycje w środki trwałe W ramach działania będą mogły być dofinansowane inwestycje polegające na modernizacja gospodarstw rolnych, rozwoju przetwórstwa i marketingu produktów rolnych oraz scalaniu gruntów. Ostatnie z tych poddziałań będzie wdrażał Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Scalenia gruntów
  a. opracowanie projektu scalenia - do 650 euro/ha – województwo wielkopolskie
  b. zagospodarowanie poscaleniowe - do 1900 euro/ha województwo wielkopolskie
  c. wsparcie - do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji 

 2. Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich
  a. Poddziałania:
  • inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii (operacje dotyczące zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz budowa lub modernizacja dróg lokalnych – pomoc do 3 mln zł).
  • badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej (ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego).
  • inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury (inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz kształtowanie przestrzeni publicznej i inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów i usług – pomoc do 1 mln zł),

  b. Wsparcie z EFRROW w ramach działania wynosi maksymalnie 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

  c. Wsparcie operacji realizowanych w miejscowościach wiejskich i miastach do 5 tys. mieszkańców (z wyjątkiem targowisk). Wsparcie targowisk (poddziałanie 3) w miejscowościach do 200 tys. mieszkańców.

  d. Maksymalna wysokość pomocy na operacje:
  • dotyczące zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych – 2 000 000 zł na Beneficjenta,
  • dotyczące budowy lub modernizacji dróg lokalnych – 3 000 000 zł na Beneficjenta,
  • dotyczące ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego – 500 000 zł na miejscowość,
  • dotyczące inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz kształtowania przestrzeni publicznej – 500 000 zł na miejscowość,
  • dotyczące inwestycji w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów i usług – 1 000 000 zł na Beneficjenta. 

 3. LEADER

  a. Poddziałania
  • Wsparcie przygotowawcze.
  Wsparcie przygotowawcze ma na celu przygotowanie lokalnych strategii, które będą realizowane w okresie 2014-2020 oraz utrzymanie potencjału administracyjnego istniejących LGD
  • Realizacja operacji w ramach lokalnych strategii rozwoju (LSR).

  b. Wspierane będą operacje mające na celu między innymi:
  • wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR,
  • rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych,
  • tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego,
  • podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR,
  • rozwój produktów lokalnych,
  • zachowanie dziedzictwa lokalnego,
  • rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury.

  c. Intensywność pomocy: od 50 % do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji, w zależności od charakteru operacji i rodzaju beneficjenta
  • ostateczna kwota pomocy dla danej operacji będzie ustalana przez LGD w ramach przyznanego limitu:
  • do 500 000 zł na inkubatory przetwórstwa lokalnego,
  • jednostki sektora finansów publicznych do 500 000 zł na miejscowość w zakresie innym niż infrastruktura techniczna,
  • do 300 000 zł – maksymalna kwota pomocy dla beneficjenta realizującego operacje w ramach LSR, innego niż jednostki sektora finansów publicznych,
  • do 400 000 zł na projekty parasolowe (LGD jako beneficjent ubiegający się o wsparcie), w tym:
     - mikro-projekty – do 50 000 zł (maksymalnie 100 000 zł na jedną nieformalną grupę),
     - LGD określa warunki dostępu i wyboru dla projektu parasolowego,
     - nie więcej niż 20% budżetu danej OP dla jednostek sektora finansów publicznych
    - mikro-projekty mogą być realizowane również przez sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej (np. KGW) na zasadzie użyczania osobowości prawnej.

 4. Wdrażanie projektów współpracy.
  Wsparciem objęte będzie przygotowanie projektu współpracy i jego realizacja. Projekty współpracy mogą dotyczyć współpracy międzyterytorialnej lub międzynarodowej.
  Całkowity planowany koszt jednego projektu międzyterytorialnego wynosi minimum 50 000 zł.

 5. Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji.
  Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD, które ma zapewnić sprawną i efektywną pracę LGD, w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR.

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020) (.pdf 6,15 MB)

WERSJA SKRÓCONA - Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020) (.pdf 2,06 MB)

 

Poradnik dla LGD w zakresie opracowania LSR na lata 2014-2020

 

Materiał został zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie wyników prac Zespołu Roboczego ds. Opracowania Zakresu Lokalnych Strategii Rozwoju przy Grupie tematycznej ds. Podejścia Leader.
Zadaniem poradnika jest wsparcie lokalnych grup działania w ich przygotowaniach do nowej perspektywy finansowej. Jest to zbiór praktycznych i jasnych instrukcji, które pomogą LGD w przygotowaniu LSR. Należy jednakże podkreślić, iż materiał ten określa przede wszystkim niezbędne elementy dokumentu strategicznego, jakim jest LSR. W związku z powyższym generalnie unika się w nim wskazywania sposobów dochodzenia do poszczególnych rozwiązań, pozostawiając decyzję odnośnie ich wyboru LGD.

Poradnik wersja III

 

W załączeniu uaktualniona wersja Poradnika dla lokalnych grup działania w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020 oraz dokument pn. „Struktura LSR”.

Struktura LSR

Poradnik" wersja II

KONFERENCJA „KOBIECA WIELKOPOLSKA OBYWATELSKA”

KONFERENCJA „KOBIECA WIELKOPOLSKA OBYWATELSKA” 26.11.2014. w Poznaniu. ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU!

HONOROWY PATRONAT MAŁŻONKI PREZYDENTA RP
PANI ANNY KOMOROWSKIEJ

W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego serdecznie zapraszamy na konferencję pn. „Kobieca Wielkopolska Obywatelska”, która odbędzie się 26 listopada br. w Sali Ziemi, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Celem tego wydarzenia będzie podsumowanie współpracy Samorządu Województwa z różnymi partnerami społecznymi działającymi na rzecz rozwoju i promocji obszarów wiejskich.

Szczególna uwaga poświęcona zostanie aktywnym kobietom oraz Lokalnym Grupom Działania – głównym animatorom działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców na wsi.

W trakcie konferencji zostaną także oficjalnie ogłoszone wyniki dwóch konkursów: „Sołtyska-Liderka” i „Kulinarne Rarytasy Wielkopolskiej Agroturystyki”. Wyróżnimy również najlepsze i najaktywniejsze Lokalne Grupy Działania.

Uczestnikami spotkania będą przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania, aktywne kobiety zamieszkujące obszary wiejskie oraz właściciele gospodarstw agroturystycznych z Województwa Wielkopolskiego.

Udział w konferencji można zgłaszać do dnia 21 listopada 2014.do godz. 14:00 faksem na numer 61 626 60 04 bądź emailem na adres:

Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy - do pobrania:

- program konferencji

- formularz zgłoszeniowy

 

Podkategorie