Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Zmiany w instrukcjach wypełniania wniosków

Zmienione zostały Instrukcje wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla niżej wymienionych działań:

  1. 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”
  2. 413_313,322,323 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
  3. 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

 W instrukcjach zmienione zostały zapisy, dotyczące opisu do załącznika o nazwie „Zapytania ofertowe wysyłane do co najmniej 3 dostawców (…)”, w związku ze zmianą ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 14 marca 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 423), w której podwyższeniu uległa wartość progu wartości zamówienia, od którego istnieje obowiązek stosowania trybów przewidzianych przez ustawę pzp.

2 maja dniem wolnym od pracy

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że dzień 2 maja 2014r. jest dla pracowników UMWW dniem wolnym od pracy. Tego dnia nieczynna będzie także kancelaria Departamentu PROW. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Projekt podręcznika dla LGD

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przesłało w ramach konsultacji projekt podręcznika dla lokalnych grup działania zawierającego wytyczne do opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020. Przedmiotowy materiał został przygotowany przez członków Zespołu roboczego ds. opracowania zakresu LSR na lata 2014-2020, powołanego  w ramach Grupy tematycznej ds. podejścia Leader, w którego skład weszli przedstawiciele MRiRW, samorządów województw, LGD oraz lokalnych grup rybackich. Głównym zadaniem podręcznika,  jest wsparcie LGD w ich przygotowaniach do nowego okresu programowania. Tekst, który Państwu przekazujemy zostanie jeszcze uzupełniony o wykaz  materiałów źródłowych, ale z pewnością będzie wymagał on również dalszych korekt, których podstawę będą stanowiły zgłoszone przez Państwa uwagi. Celem konsultacji jest także weryfikacja komunikatywności całego materiału oraz analiza jego przydatności dla LGD. Uprzejmie proszę o zgłaszanie ewentualnych uwag i komentarzy w formie tabeli dołączonej poniżej, do dnia 9 maja br. na adres .

Załączniki:
Pobierz plik (Podręcznik dla LGD_15.04.doc)Podręcznik dla LGD_15.04.doc[ ]580 kB
Pobierz plik (Tabela_uwagi.doc)Tabela_uwagi.doc[ ]30 kB

Zmiany ustawy PZP

 

W związku z wejściem w życie w dniu 16 kwietnia 2014 r. ustawy z dnia 14 marca 2014r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 423) Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich informuje, że zasadnicza zmiana wprowadzona przedmiotową ustawą dotyczy podwyższenia progu zastosowania ustawy Pzp. Przewidziana w ustawie wysokość progu została zwiększona z 14 000 euro do 30 000 euro, tj. kwota 127 747 zł szacunkowej wartości zamówienia wg średniego kursu złotego
w stosunku do euro w zamówieniach publicznych, obowiązującego od dnia 01 stycznia 2014 r. W związku z podniesieniem progu stosowania ustawy Pzp beneficjenci powinni zwrócić szczególną uwagę na poprawność szacowania zamówienia, gdyż podział zamówienia na części w celu ustalenia wartości niższej niż 30 000 euro jest niedopuszczalny.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich informuję również, że będzie przeprowadzał szczególnie wnikliwą analizę, ofert o wartości poniżej 30 000 euro, składanych przez beneficjentów działań delegowanych, w celu wyeliminowania ryzyka związanego z wyborem ofert które noszą znamiona tworzenia sztucznych warunków
i nieuczciwej konkurencji.

            Nowe przepisy weszły w życie z dniem 16 kwietnia  2014 roku wprowadzając jednocześnie przepisy przejściowe:

Art.6.   1. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych
i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

  1. Do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia
    w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
  2. Do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych po dniu wejścia w życie ustawy w następstwie postępowań o udzielenie zamówień publicznych wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
  3. Do konkursów wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Departament przypomina, że nie świadczy doradztwa dla zamawiających
w kwestiach związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowania oraz oceną ofert, bowiem doradztwo takie byłoby sprzeczne z obowiązującymi procedurami.

Zamawiający mogą korzystać z Informacji Prawnej Urzędu Zamówień Publicznych dostępnej w dni powszednie, w godz. 9:00 - 14:00 pod numerem telefonu (22) 458 77 22.

Pismo informujące

Informacja w sprawie nowelizacji ustawy PZP

 

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi przez zamawiających w sprawie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych i problemów z przygotowaniem postępowania oraz oceną ofert informuję, że Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadza tylko kontrolę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, w ramach operacji realizowanych ze środków PROW 2007-2013. Kontrola przeprowadzana jest po otrzymaniu dokumentacji, którą zamawiający powinien przekazać niezwłocznie po zawarciu umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

Departament nie świadczy doradztwa dla zamawiających w kwestiach związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowania oraz oceną ofert, bowiem doradztwo takie byłoby sprzeczne z obowiązującymi procedurami.

Zamawiający mogą korzystać z Informacji Prawnej Urzędu Zamówień Publicznych dostępnej w dni powszednie, w godz. 9:00 - 14:00 pod numerem telefonu (22) 458 77 22.

 

 

Podkategorie