Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

„Kształtowanie przestrzeni publicznej” PROW 2014-2020

Utworzono: 19-02-18 07:59  |  majas.joanna

„W formularzu wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 (wersja 1 z) w sekcji III. Opis planowanej operacji przy pkt:

 6.13.  Opracowanie koncepcji architektonicznej lub architektoniczno-urbanistycznej, lub urbanistycznej dotyczące przedmiotu operacji zostało wyłonione w wyniku konkursu ogłoszonego przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy

 6.14. Układ urbanistyczny lub ruralistyczny, którego dotyczy operacja, na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy jest wpisany do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków

 poprawny powinien być przypis dolny nr 4 o treści: Kryterium wyboru operacji za które można uzyskać dodatkowe punkty (pole obowiązkowe, jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy spełnia warunki danego kryterium).

 Nie zaznaczenie tych pól przez Wnioskodawcę nie będzie skutkować odrzuceniem wniosku o przyznanie pomocy.

 

Ogłoszenie o konkursie nr 2/2018 dla partnerów KSOW

Utworzono: 04-01-18 13:26  |  majas.joanna

W dniu 4 stycznia 2018 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało ogłoszenie o konkursie nr 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019. Zapraszamy do składania wniosków w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, IV piętro, Sekretariat) w terminie od 22 stycznia do 6 lutego 2018 r. Szczegółowa treść ogłoszenia o konkursie, regulamin, formularz wniosku oraz pozostałe niezbędne dokumenty znajdują się pod adresem:

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Pomoc-Techniczna/Konkurs-dla-partnerow-Krajowej-sieci-Obszarow-Wiejskich?%2FWsparcie-rolnictwa%2FProgram-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020%2FKonkurs-dla-partnerow-Krajowej-sieci-Obszarow-Wiejskich

 

Umowy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” podpisane

Utworzono: 20-11-17 07:49  |  majas.joanna

3 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podpisał umowy z beneficjentami poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”. W ramach zakończonego naboru wniosków pomoc finansową przyznano 16 wielkopolskim gminom.

 

  

 

 

 

 

  Gmina Wieleń, Promocja lokalnych produktów - przebudowa targowiska miejskiego  w Wieleniu, przyznana kwota pomocy: 982 346 zł,  Gminę reprezentują: Burmistrz Elżbieta Rybarczyk, Skarbnik Agnieszka Gapska