Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Utworzono: 22-09-15 06:24  |  Glanc Władysław

 

Szanowni państwo,

informujemy o wejściu w życie poniższego  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dz.U. 2015 poz. 1414

Zgodnie z nowym rozporządzeniem o dofinansowanie inwestycji związanych z budową lub modernizacją dróg lokalnych będą się mogły ubiegać gminy, związki międzygminne, powiaty oraz związki powiatów.

Wsparcie będzie przyznawane na operację realizowaną na obszarze należącym do gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5000 mieszkańców lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000 mieszkańców.

Maksymalna wielkość pomocy na inwestycje ze środków EFRROW wyniesie do 3 mln zł na beneficjenta. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości 36,37 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu, ma pochodzić ze środków własnych beneficjenta.

Suma kosztów kwalifikowalnych projektu nie może  przekroczyć kwoty 1 mln euro.

Zgodnie z rozporządzeniem wnioski projektowe będą oceniane według następujących ogólnych kryteriów wyboru:

1) podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja operacji, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, opublikowany przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych do stosowania w roku, w którym nastąpiło ogłoszenie o naborze, kształtuje się na poziomie:

a) nie więcej niż 50% średniej krajowej - 5 punktów,
b) powyżej 50% średniej krajowej i nie więcej niż 75% średniej krajowej - 3 punkty,
c) powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej - 1 punkt;

2) bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której jest planowana realizacja operacji, w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy było wyższe lub równe średniej krajowej - 2 punkty;

3) operacja jest powiązana z inwestycjami dotyczącymi tworzenia pasywnej infrastruktury szerokopasmowej lub na obszarze realizacji operacji istnieje funkcjonująca sieć szkieletowa - 1 punkt;

4) droga objęta operacją prowadzi bezpośrednio do obiektu użyteczności publicznej - 2 punkty;

5) operacja dotyczy drogi łączącej się z drogą o wyższej kategorii - 3 punkty;

6) operacja jest realizowana w porozumieniu pomiędzy gminami lub powiatami, lub gminą a powiatem - 1 punkt.

Oprócz kryteriów ogólnych w poszczególnych województwach stosowane będą kryteria dodatkowe uwzględniające specyfikę regionu:
dla regionu wielkopolskiego:
a) operacja dotyczy zmiany nawierzchni drogi:
- gruntowej na asfaltową - 2 punkty,
- gruntowej na brukową lub z brukowej na asfaltową - 1 punkt,
b) droga, której dotyczy operacja, łączy:
- osadę, przysiółek, kolonię lub część miejscowości z wsią - 2 punkty,
- dwie wsie odrębne terytorialnie - 1 punkt;

 

Wielkopolska na Dożynkach Prezydenckich w Spale

Utworzono: 18-09-15 08:42  |  Rafał Jańczak

Gospodarzem dorocznego święta plonów i rolników, które odbyło się w Spale w dniach 12-13 września br., był Prezydent RP Andrzej Duda wraz z Małżonką, 

Na wielkopolskim stoisku Prezydencką Parę powitał Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, a następnie zaprosił do degustacji najlepszych regionalnych produktów, wśród których nie mogło zabraknąć tradycyjnego świętomarcińskiego rogala. Kosztowaniu smakołyków towarzyszyła rozmowa na temat naszego regionu i wyzwań przed nim stojących.

Wielkopolska po raz kolejny zaprezentowała bogactwo rolnictwa, naturalnych produktów przetwórstwa rolno-spożywczego wysokiej jakości oraz dziedzictwo kulturowe wielkopolskiej wsi. Nasze przestronne stoisko w Miasteczku Regionów, wykonane z wikliny i drewna, wzbudzało ogromne zainteresowanie wśród dożynkowych gości i odwiedzających, których witali m. in. Olendrzy z Prusimia oraz piekarz z Sycyna.

Duża różnorodność smaków i zapachów obecnych na wielkopolskim stoisku była możliwa dzięki współpracy z Lokalnymi Grupami Działania: Krainą Trzech Rzek, Puszczą Notecką, Wielkopolską Wschodnią i LGD Solidarni w Partnerstwie, a także Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Kole.

Degustacjom wielkopolskich przysmaków i licznym rozmowom towarzyszyła muzyka w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego KALINA z Blizanowa, który zaśpiewał także dla Pary Prezydenckiej i wystąpił na dożynkowej scenie.

Po raz kolejny Wielkopolska, nie tylko dzięki okazałej i smacznej prezentacji naszego potencjału i dziedzictwa, zagościła w rozmowach i myślach wielu osób.

Starostą tegorocznych Dożynek Prezydenckich był Jarosław Wanga, rolnik z gminy Opatówek w powiecie kaliskim, który został zgłoszony do pełnienia tej zaszczytnej funkcji wspólnie przez Wielkopolską Izbę Rolniczą i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Tradycją Dożynek Prezydenckich stała się już także prezentacja ceremoniału dożynkowego z udziałem Pary Prezydenckiej w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „ŁANY” z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.  

Natomiast wielkopolski wieniec dożynkowy został przygotowany przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a obrzęd wieńcowy wykonał zespół ludowy z Nowej Wsi w Gminie Rozdrażew powiecie krotoszyńskim.

Wielkopolska prezentacja na Dożynkach Prezydenckich w Spale została zorganizowana w ramach Planu Operacyjnego na lata 2014-2015 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020.

foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7

 

 

Kryteria wyboru LSR

Utworzono: 10-09-15 07:51  |  Rafał Jańczak

Przekazujemy Państwu „kryteria wyboru lokalnych strategii rozwoju” uzgodnione z instytucjami zarządzającymi i zatwierdzone przez MRiRW na podstawie, których zostaną wybrane LSR do realizacji przez lokalne grupy działania w ramach PROW 2014-2020. 

Załączniki:
Pobierz plik (kryteria wyboru LSR_wrzesień2015.pdf)kryteria wyboru LSR_wrzesień2015.pdf[ ]5061 kB